Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Дата підписання керівником
03.10.2018
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Генеральний директор
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
Кряжев Костянтин Юрiйович
Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Миргородський завод мiнеральних вод"
Організаційно-правова форма1
111
Поштовий індекс
37600
Населений пункт
м. Миргород
Вулиця, будинок
вул. Мiнзаводська, буд. 1
Міжміський код та телефон
Тел. (05355) 4-36-74
Факс
Факс (05355) 4-38-91
Електронна поштова адреса
a.siryak@ids-borjomi.com
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
http://www.mzmv.com.ua/
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
03.10.2018

Відомості про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
Номер за порядком
Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером
- Ознака типу відомостей про зміну власників акцій, код із переліку: - "10" - яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства); - "5" – яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента)
Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)
Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1
02.10.2018
INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED
HE 281187
99.5609
100
Зміст інформації
1) Дата отримання iнформацiї: 02.10.2018 року емiтентом отримано вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" iнформацiйне повiдомлення про завершення виконання процедур, пов'язаних з обов'язковим продажем простих акцiй Приватного акцiонерного товариства "Миргородський завод мiнеральних вод" (код ISIN UA4000093611) акцiонерами на вимогу особи, яка є власником домiнуючого контрольного пакету акцiй, вiдповiдно до ст. 65-2 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 2) Прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування юридичної особи власника (власникiв) акцiй, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED; 3) Iдентифiкацiйний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власникiв) акцiй: НЕ 281187; 4) Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась: набуття, прямо; 5) Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй): до набуття 99,5609% (2036164 шт.), пiсля набуття 100,00% (2045145 шт.); 6) Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями: вiдсутнi; 7) Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): 24.09.2018 року.

Информация на stockmarket.gov.ua