Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Дата підписання керівником
07.02.2019
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Голова Правлiння
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
Старомiнська Iрина Олександрiвна
Повне найменування
Акцiонерне товариство "Унiверсал Банк"
Організаційно-правова форма1
230
Поштовий індекс
04114
Населений пункт
м.Київ
Вулиця, будинок
Автозаводська, 54/19
Міжміський код та телефон
(044) 390-54-19
Факс
(044) 390-54-19
Електронна поштова адреса
office@universalbank.com.ua
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
www.universalbank.com.ua
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
1
07.02.2019
набуто повноважень
Головний бухгалтер
Мiлюшко Тетяна Володимирiвна
0
Зміст інформації
АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (надалi – «Банк») повiдомляє про змiну строку дiї укладеного трудового договору (контракту) з Головним бухгалтером Банку Мiлюшко Тетяною Володимирiвною. У зв’язку з закiнченням строку дiї трудового договору (контракту) 07.02.2019, укладеного з Головним бухгалтером Банку Мiлюшко Тетяною Володимирiвною (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних) та вiдповiдно до ст. 39 КЗпП, трудовi вiдносини з Мiлюшко Тетяною Володимирiвною фактично тривають i жодна iз сторiн не вимагає їх припинення. Враховуючи зазначене, трудовий договiр (контракт) вважається продовжений на невизначений строк. Протягом останнiх п’яти рокiв, Мiлюшко Тетяна Володимирiвна обiймала наступнi посади: З 17.09.2001 по 18.03.2015 Головний бухгалтер АКБ "Київ-Приват"; З 19.03.2015 по 24.07.2015 Головний бухгалтер ПАТ "ОМЕГА БАНК"; З 11.08.2015 по 11.04.2016р. Головний бухгалтер ПАТ "ПЕРЕХIДНИЙ БАНК "РВС БАНК"; З 12.07.2016 по 08.02.2017 Директор Департаменту супроводження тимчасової адмiнiстрацiї банку ПАТ "БАНК "ЮНIСОН"; З 09.02.2017 по теперiшнiй час – Головний бухгалтер АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК». Мiлюшко Тетяна Володимирiвна, не володiє часткою в статутному капiталi АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством.

Информация на stockmarket.gov.ua