Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Дата підписання керівником
27.03.2018
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Генеральний директор
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
Магомедов Муса Сергоєвич
Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВДIЇВСКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД"
Організаційно-правова форма1
111
Поштовий індекс
86065
Населений пункт
мiсто Авдiївка
Вулиця, будинок
проїзд Iндустрiальний,1
Міжміський код та телефон
(062) 3631920
Факс
(062)3632030
Електронна поштова адреса
Alena.Omelyanenko@metinvestholding.com
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
https://akhz.metinvestholding.com/ru/about/info
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
27.03.2018

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Номер за порядком
Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Дата прийняття рішення
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення
Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Предмет правочину
Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення
Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості
Предмет правочину
Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1
171300415
24390138
702.33
19.03.2018
19.03.2018
171300415
24390138
702.33
19.03.2018
171300415
24390138
702.33
Зміст інформації
Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «АКХЗ» 19 березня 2018 року прийняли рiшення (Протокол № 24) про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме, попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг чи сума коштiв, що є їх предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк, якi вчинятимуться Товариством у ходi його фiнансово-господарської дiяльностi протягом не бiльш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рiшення цими Загальними зборами акцiонерiв. Гранична сукупна вартiсть правочинiв не повинна перевищувати 6 500 000 000,00 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення кожного з таких правочинiв, що є еквiвалентом 171 300 415 000 гривень та визначена за курсом НБУ станом на 19 березня 2018 року (26,35391 UAH за 1 долар США). Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 24 390 138 тисяч гривень. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 702,33 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 194 000 905 штук простих iменних акцiй. Для участi у загальних зборах зареєструвалося – 184 939 138 штук простих iменних голосуючих акцiй, серед них голоси роздiлилися наступним чином: «ЗА» – 184 529 788 голосiв; «ПРОТИ» – 409 350 голосiв; «УТРИМАЛОСЬ» – 0 голосiв; «НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 0 голосiв.
Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «АКХЗ» 19 березня 2018 року прийняли рiшення (Протокол № 24) про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме, попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг чи сума коштiв, що є їх предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк, якi вчинятимуться Товариством у ходi його фiнансово-господарської дiяльностi протягом не бiльш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рiшення цими Загальними зборами акцiонерiв. Гранична сукупна вартiсть правочинiв не повинна перевищувати 6 500 000 000,00 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення кожного з таких правочинiв, що є еквiвалентом 171 300 415 000 гривень та визначена за курсом НБУ станом на 19 березня 2018 року (26,35391 UAH за 1 долар США). Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 24 390 138 тисяч гривень. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 702,33 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 194 000 905 штук простих iменних акцiй. Для участi у загальних зборах зареєструвалося – 184 939 138 штук простих iменних голосуючих акцiй, серед них голоси роздiлилися наступним чином: «ЗА» – 184 529 788 голосiв; «ПРОТИ» – 409 350 голосiв; «УТРИМАЛОСЬ» – 0 голосiв; «НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 0 голосiв.
Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «АКХЗ» 19 березня 2018 року прийняли рiшення (Протокол № 24) про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме, попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг чи сума коштiв, що є їх предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк, якi вчинятимуться Товариством у ходi його фiнансово-господарської дiяльностi протягом не бiльш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рiшення цими Загальними зборами акцiонерiв. Гранична сукупна вартiсть правочинiв не повинна перевищувати 6 500 000 000,00 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення кожного з таких правочинiв, що є еквiвалентом 171 300 415 000 гривень та визначена за курсом НБУ станом на 19 березня 2018 року (26,35391 UAH за 1 долар США). Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 24 390 138 тисяч гривень. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 702,33 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 194 000 905 штук простих iменних акцiй. Для участi у загальних зборах зареєструвалося – 184 939 138 штук простих iменних голосуючих акцiй, серед них голоси роздiлилися наступним чином: «ЗА» – 184 529 788 голосiв; «ПРОТИ» – 409 350 голосiв; «УТРИМАЛОСЬ» – 0 голосiв; «НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 0 голосiв.

Номер за порядком
Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Дата прийняття рішення
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення
Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Предмет правочину
Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення
Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості
Предмет правочину
Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
2
171300415
24390138
702.33
19.03.2018
19.03.2018
171300415
24390138
702.33
19.03.2018
171300415
24390138
702.33
Зміст інформації
Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «АКХЗ» 19 березня 2018 року прийняли рiшення (Протокол № 24) про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме, попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг чи сума коштiв, що є їх предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк, якi вчинятимуться Товариством у ходi його фiнансово-господарської дiяльностi протягом не бiльш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рiшення цими Загальними зборами акцiонерiв. Гранична сукупна вартiсть правочинiв не повинна перевищувати 6 500 000 000,00 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення кожного з таких правочинiв, що є еквiвалентом 171 300 415 000 гривень та визначена за курсом НБУ станом на 19 березня 2018 року (26,35391 UAH за 1 долар США). Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 24 390 138 тисяч гривень. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 702,33 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 194 000 905 штук простих iменних акцiй. Для участi у загальних зборах зареєструвалося – 184 939 138 штук простих iменних голосуючих акцiй, серед них голоси роздiлилися наступним чином: «ЗА» – 184 529 788 голосiв; «ПРОТИ» – 409 350 голосiв; «УТРИМАЛОСЬ» – 0 голосiв; «НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 0 голосiв.
Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «АКХЗ» 19 березня 2018 року прийняли рiшення (Протокол № 24) про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме, попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг чи сума коштiв, що є їх предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк, якi вчинятимуться Товариством у ходi його фiнансово-господарської дiяльностi протягом не бiльш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рiшення цими Загальними зборами акцiонерiв. Гранична сукупна вартiсть правочинiв не повинна перевищувати 6 500 000 000,00 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення кожного з таких правочинiв, що є еквiвалентом 171 300 415 000 гривень та визначена за курсом НБУ станом на 19 березня 2018 року (26,35391 UAH за 1 долар США). Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 24 390 138 тисяч гривень. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 702,33 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 194 000 905 штук простих iменних акцiй. Для участi у загальних зборах зареєструвалося – 184 939 138 штук простих iменних голосуючих акцiй, серед них голоси роздiлилися наступним чином: «ЗА» – 184 529 788 голосiв; «ПРОТИ» – 409 350 голосiв; «УТРИМАЛОСЬ» – 0 голосiв; «НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 0 голосiв.
Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «АКХЗ» 19 березня 2018 року прийняли рiшення (Протокол № 24) про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме, попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг чи сума коштiв, що є їх предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк, якi вчинятимуться Товариством у ходi його фiнансово-господарської дiяльностi протягом не бiльш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рiшення цими Загальними зборами акцiонерiв. Гранична сукупна вартiсть правочинiв не повинна перевищувати 6 500 000 000,00 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення кожного з таких правочинiв, що є еквiвалентом 171 300 415 000 гривень та визначена за курсом НБУ станом на 19 березня 2018 року (26,35391 UAH за 1 долар США). Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 24 390 138 тисяч гривень. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 702,33 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 194 000 905 штук простих iменних акцiй. Для участi у загальних зборах зареєструвалося – 184 939 138 штук простих iменних голосуючих акцiй, серед них голоси роздiлилися наступним чином: «ЗА» – 184 529 788 голосiв; «ПРОТИ» – 409 350 голосiв; «УТРИМАЛОСЬ» – 0 голосiв; «НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 0 голосiв.

Номер за порядком
Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Дата прийняття рішення
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення
Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Предмет правочину
Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення
Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості
Предмет правочину
Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
3
171300415
24390138
702.33
19.03.2018
19.03.2018
171300415
24390138
702.33
19.03.2018
171300415
24390138
702.33
Зміст інформації
Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «АКХЗ» 19 березня 2018 року прийняли рiшення (Протокол № 24) про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме, попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг чи сума коштiв, що є їх предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк, якi вчинятимуться Товариством у ходi його фiнансово-господарської дiяльностi протягом не бiльш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рiшення цими Загальними зборами акцiонерiв. Гранична сукупна вартiсть правочинiв не повинна перевищувати 6 500 000 000,00 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення кожного з таких правочинiв, що є еквiвалентом 171 300 415 000 гривень та визначена за курсом НБУ станом на 19 березня 2018 року (26,35391 UAH за 1 долар США). Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 24 390 138 тисяч гривень. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 702,33 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 194 000 905 штук простих iменних акцiй. Для участi у загальних зборах зареєструвалося – 184 939 138 штук простих iменних голосуючих акцiй, серед них голоси роздiлилися наступним чином: «ЗА» – 184 529 788 голосiв; «ПРОТИ» – 409 350 голосiв; «УТРИМАЛОСЬ» – 0 голосiв; «НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 0 голосiв.
Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «АКХЗ» 19 березня 2018 року прийняли рiшення (Протокол № 24) про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме, попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг чи сума коштiв, що є їх предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк, якi вчинятимуться Товариством у ходi його фiнансово-господарської дiяльностi протягом не бiльш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рiшення цими Загальними зборами акцiонерiв. Гранична сукупна вартiсть правочинiв не повинна перевищувати 6 500 000 000,00 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення кожного з таких правочинiв, що є еквiвалентом 171 300 415 000 гривень та визначена за курсом НБУ станом на 19 березня 2018 року (26,35391 UAH за 1 долар США). Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 24 390 138 тисяч гривень. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 702,33 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 194 000 905 штук простих iменних акцiй. Для участi у загальних зборах зареєструвалося – 184 939 138 штук простих iменних голосуючих акцiй, серед них голоси роздiлилися наступним чином: «ЗА» – 184 529 788 голосiв; «ПРОТИ» – 409 350 голосiв; «УТРИМАЛОСЬ» – 0 голосiв; «НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 0 голосiв.
Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «АКХЗ» 19 березня 2018 року прийняли рiшення (Протокол № 24) про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме, попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг чи сума коштiв, що є їх предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк, якi вчинятимуться Товариством у ходi його фiнансово-господарської дiяльностi протягом не бiльш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рiшення цими Загальними зборами акцiонерiв. Гранична сукупна вартiсть правочинiв не повинна перевищувати 6 500 000 000,00 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення кожного з таких правочинiв, що є еквiвалентом 171 300 415 000 гривень та визначена за курсом НБУ станом на 19 березня 2018 року (26,35391 UAH за 1 долар США). Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 24 390 138 тисяч гривень. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 702,33 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 194 000 905 штук простих iменних акцiй. Для участi у загальних зборах зареєструвалося – 184 939 138 штук простих iменних голосуючих акцiй, серед них голоси роздiлилися наступним чином: «ЗА» – 184 529 788 голосiв; «ПРОТИ» – 409 350 голосiв; «УТРИМАЛОСЬ» – 0 голосiв; «НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 0 голосiв.

Информация на stockmarket.gov.ua