Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Дата підписання керівником
10.08.2018
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Голова Правлiння
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
Старомiнська Iрина Олександрiвна
Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Унiверсал Банк"
Організаційно-правова форма1
112
Поштовий індекс
04114
Населений пункт
м.Київ
Вулиця, будинок
Автозаводська, 54/19
Міжміський код та телефон
(044) 390-54-19
Факс
(044) 390-54-19
Електронна поштова адреса
office@universalbank.com.ua
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
www.universalbank.com.ua
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
1
10.08.2018
припинено повноваження
Заступник головного бухгалтера
Ступак Олена Олександрiвна
0
0
Зміст інформації
На пiдставi Наказу №1016-к вiд 10.08.2018 року звiльнити Ступак Олену Олександрiвну з посади заступника Головного Бухгалтера ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» 10 серпня 2018 року. Ступак Олена Олександрiвна (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних) перебувала на посадi заступника Головного Бухгалтера ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» з 17 квiтня 2018 року по 10.08.2018 року, не володiє часткою в статутному капiталi товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду заступника Головного Бухгалтера ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» буде скорочено. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством

Информация на stockmarket.gov.ua