Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Дата підписання керівником
15.01.2018
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Генеральний директор
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
Цкiтiшвiлi Енвер Омарович
Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ «АЗОВСТАЛЬ»
Організаційно-правова форма1
230
Поштовий індекс
87500
Населений пункт
Донецька обл., м.Марiуполь
Вулиця, будинок
вул.Лепорського, буд.1
Міжміський код та телефон
+380629467955;
Факс
+380629527000
Електронна поштова адреса
azovstal@metinvestholding.com
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
http://azovstal.metinvestholding.com
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Відомості про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
Номер за порядком
Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером
- Ознака типу відомостей про зміну власників акцій, код із переліку: - "10" - яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства); - "5" – яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента)
Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)
Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1
15.01.2018
10
Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.)
24321697
74.66433
75.18456
Зміст інформації
15 сiчня 2018 року ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» отримано вiд ПАТ «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» реєстр акцiонерiв, сформований станом на 31.12.2017р., вiдповiдно до якого було виявлено змiну вiдомостей про власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: змiни вiдбулися щодо розмiру пакету акцiй емiтента, яким володiє Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V. (реєстрацiйний номер 24321697, мiсцезнаходження: Nassaulaan 2 A, 2514JS `s-Gravenhage, the Netherlands): - розмiр частки до змiни пакета акцiй - 3 138 888 507 простих iменних акцiй, що становить 74,66433% статутного капiталу емiтента; - розмiр частки пiсля змiни пакета акцiй - 3 160 758 914 простих iменних акцiй, що становить 75,18456% статутного капiталу емiтента. Пiдставою змiни пакета акцiй є придбання акцiй емiтента на вторинному ринку цiнних паперiв.

Информация на stockmarket.gov.ua