Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Дата підписання керівником
30.01.2019
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Генеральний директор
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
Кухтiй В.Ю.
Повне найменування
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДНIПРОВСЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI"
Організаційно-правова форма1
230
Поштовий індекс
49107
Населений пункт
Днiпро
Вулиця, будинок
Шосе Запорiзьке,22
Міжміський код та телефон
056 373-50-59
Факс
056 373-53-41
Електронна поштова адреса
PertsevDP@dtek.com
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
www.doe.com.ua
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
30.01.2019

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
Номер за порядком
1
Зміст інформації
29 сiчня 2019 року Наглядовою радою АТ «ДТЕК ДНIПРОВСЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI» (попереднє найменування - ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО»), з метою оптимiзацiї органiзацiйної структури Товариства, прийнято рiшення про припинення (лiквiдацiю) вiдокремленого пiдроздiлу Товариства, а саме: - СТРУКТУРНОЇ ОДИНИЦI ДНIПРОПЕТРОВСЬКI МIСЬКI ЕЛЕКТРИЧНI МЕРЕЖI ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код 00130777), мiсцезнаходження: 49000, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, Кiровський район, вулиця Ленiнградська, будинок 40. Структурна одиниця здiйснювала дiяльнiсть з постачання електричної енергiї споживачам на закрiпленiй територiї та передачi електричної енергiї електромережами 0,4-35 кВ, якi знаходились на її балансi з використанням електромереж споживачiв, та обслуговувала всi електромережi Товариства напругою 0,4-35 кВ на закрiпленiй територiї.

Информация на stockmarket.gov.ua