Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Дата підписання керівником
28.12.2018
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Голова правлiння
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
Ковальчук О.М.
Повне найменування
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
Організаційно-правова форма1
111
Поштовий індекс
61001
Населений пункт
м.Харкiв
Вулиця, будинок
вул. Свiтло шахтаря, буд.4/6
Міжміський код та телефон
(057)733-18-25
Факс
731-50-66
Електронна поштова адреса
svet@shaht.kharkov.ua
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
-
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
-
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
www.shaht.kharkov.ua
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
28.12.2018
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
28.12.2018

Відомості про зміну типу акціонерного товариства
Номер за порядком
Тип дати вчинення дії1
Дата вчинення дії – дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення
Повне найменування акціонерного товариства до зміни
Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1
93
28.12.2018
03.12.2018
позачерговi Загальнi збори акцiонерiв
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
Зміст інформації
03.12.2018 р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» прийняте рiшення про змiну типу акцiонерного товариства (Протокол №2/2018 позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» вiд 03.12.2018 р.). Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР-28.12.2018 Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ». Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ».

Информация на stockmarket.gov.ua