Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Дата підписання керівником
16.10.2018
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Генеральний директор
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
Москаленко Дмитро Олегович
Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУДНОПЛАВНА КОМПАНIЯ "УКРРIЧФЛОТ"
Організаційно-правова форма1
230
Поштовий індекс
04071
Населений пункт
м. Київ
Вулиця, будинок
вул. Електрикiв, буд. 8
Міжміський код та телефон
(044) 594-57-88
Факс
(044) 594-57-89
Електронна поштова адреса
y.kryvoshyia@urf.ua
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
http://urf.ua/ua/akczioneram/
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
16.10.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
1
12.10.2018
призначено
Головний бухгалтер департаменту бухгалтерського та податкового облiку фiнансово-економiчної дирекцiї
Марчук Iванна Миколаївна
-
0
Зміст інформації
За рiшенням виконавчого органу Приватного акцiонерного товариства «Судноплавна компанiя «Укррiчфлот» (далi – АСК «Укррiчфлот»), генерального директора АСК «Укррiчфлот», вiд 12 жовтня 2018 року, оформленим наказом АСК «Укррiчфлот» №132/к вiд 12 жовтня 2018 року, Марчук Iванну Миколаївну (згода на розкриття паспортних даних не надана) з 16 жовтня 2018 року призначено на посаду головного бухгалтера департаменту бухгалтерського та податкового облiку фiнансово-економiчної дирекцiї АСК «Укррiчфлот». Розмiр пакета акцiй АСК «Укррiчфлот», яким володiє – 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа призначена строком на 3 мiсяцi (з 16.10.2018 по 15.01.2019) та може бути звiльнена з пiдстав, передбачених чинним законодавством України. Протягом останнiх п’яти рокiв займала посади: головний бухгалтер ПрАТ «Iнтернафтогазбуд», головний бухгалтер ТОВ «НБК-Проект», головний бухгалтер ПП «Метал-Сервiс», головний бухгалтер ТОВ «Роял Хауз», головний бухгалтер ТОВ «Роял Хауз Груп», фiнансовий директор ТОВ «Роял Хауз Груп», фiнансовий аналiтик ТОВ «КУА Роял Менеджмент». Пiдстава призначення – заява Марчук I.М. та наказ про прийняття на роботу.

Информация на stockmarket.gov.ua