Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Дата підписання керівником
13.06.2018
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Голова правлiння
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
Ковальчук О.М.
Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ"
Організаційно-правова форма1
112
Поштовий індекс
61001
Населений пункт
м. Харкiв
Вулиця, будинок
вул. Свiтло шахтаря, буд. 4/6
Міжміський код та телефон
(057)733-30-58
Факс
731-50-66
Електронна поштова адреса
svet@shaht.kharkov.ua
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
112(2865)
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
14.06.2018
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
www.shaht.kharkov.ua
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
13.06.2018
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
13.06.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
1
12.06.2018
обрано
Голова Наглядової ради Товариства
Сахарук Дмитро Володимирович
серiї
№ 027208
02.09.1995
Токмацький РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
0
0
Зміст інформації
Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» вiд 12.06.2018 р. (Протокол засiдання Наглядової ради ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» вiд 12.06.2018 р.), з числа членiв Наглядової ради Товариства обрано Голову Наглядової ради Товариства – Сахарука Дмитра Володимировича (Паспорт серiї СА № 027208 виданий 02.09.1995 р. Токмацьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi) – представника акцiонера Товариства DTEK ENERGY B.V., Нiдерланди (з обмеженням повноважень), мiсцезнаходження: Strawinskylaan 1531, буд. Tower B, Level 15, оф. Grid TB-15-046/089, Amsterdam, The Netherlands, 1077XX, iдентифiкацiйний код з торговельного, судового або банкiвського реєстру країни, де офiцiйно зареєстрований iноземний суб'єкт господарської дiяльностi – 34334895. Посадова особа не володiє акцiями емiтента, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Термiн, на який обрано посадову особу – з 12.06.2018 р. до моменту прийняття рiшення про припинення повноважень особи Загальними зборами акцiонерiв Товариства, або до моменту вiдкликання особи акцiонером Товариства DTEK ENERGY B.V., iнтереси якого вiн представляє. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв - 05.2011 - 08.2014 р.р. - Директор з правового забезпечення ТОВ «ДТЕК» (пiсля перейменування – ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»); 08.2014 – 10.2017 р.р. – Виконавчий директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»; з 28.10. 2016 р. по теперiшнiй час – Генеральний директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО».

Информация на stockmarket.gov.ua