Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Дата підписання керівником
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Генеральний директор
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
Шевченко Євген Вiкторович
Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА"
Організаційно-правова форма1
111
Поштовий індекс
69076
Населений пункт
м.Запорiжжя
Вулиця, будинок
вул.Василя Стуса,буд.6
Міжміський код та телефон
(061) 228-11-99
Факс
(061) 220-56-65
Електронна поштова адреса
info@carlsberg.ua
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
"Вiдомостi НКЦПФР"
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
www.carlsbergukraine.com
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
25.04.2018

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Номер за порядком
Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Дата прийняття рішення
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення
Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Предмет правочину
Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення
Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості
Предмет правочину
Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1
21900000000
4756605000
460.41242
24.04.2018
24.04.2018
21900000000
4756605000
460.41242
24.04.2018
21900000000
4756605000
460.41242
Зміст інформації
Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв прийнято загальними Зборами акцiонерiв Товариства 24.04.2018р. (надалi - Збори). Зборами попередньо надано згоду на вчинення значних правочинiв та змiн до них, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення, з визначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi: - договорiв на закупiвлю сировини, пакувальних та iнших матерiалiв, тари - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 4 млрд. грн.; - договорiв на закупiвлю преформи ПЕТ та кришки ПЕТ - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 3.5 млрд. грн.; - договорiв на закупiвлю банки та кришки для банки - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 0.9 млрд. грн.; - договорiв на закупiвлю обладнання, запчастин, послуг та робiт з доставки, встановлення, ремонту та обслуговування обладнання або запасних частин до нього - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 1 млрд. грн.; - договорiв на рекламу та/або просування продукцiї - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 500 млн. грн.; - договорiв з торгiвельними мережами та /або дистриб'юторами на продаж та/або просування продукцiї - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 5 млрд. грн.; - договорiв з розмiщення грошових коштiв у банкiвських установах (депозитнi договори) - гранична сума одночасного розмiщення вiльних коштiв на депозитних рахунках не повинна перевищувати 5 млрд. грн.; - лiцензiйних договорiв (роялтi) - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 500 млн. грн.; - договорiв на закупiвлю торгiвельного обладнання - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 500 млн. грн.; - договорiв з перевезень, транспортно-експедицiйних послуг - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 1 млрд. грн. Гранична сукупна вартiсть всiх правочинiв: 21 млрд. 900 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4 756 605 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 460.4124%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 1 021 570 852 штуки (голоси). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Зборах: 1 010 035 033 штуки (голоси). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 1 010 035 033 штуки (голоси). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 штук (голосiв).
Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв прийнято загальними Зборами акцiонерiв Товариства 24.04.2018р. (надалi - Збори). Зборами попередньо надано згоду на вчинення значних правочинiв та змiн до них, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення, з визначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi: - договорiв на закупiвлю сировини, пакувальних та iнших матерiалiв, тари - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 4 млрд. грн.; - договорiв на закупiвлю преформи ПЕТ та кришки ПЕТ - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 3.5 млрд. грн.; - договорiв на закупiвлю банки та кришки для банки - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 0.9 млрд. грн.; - договорiв на закупiвлю обладнання, запчастин, послуг та робiт з доставки, встановлення, ремонту та обслуговування обладнання або запасних частин до нього - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 1 млрд. грн.; - договорiв на рекламу та/або просування продукцiї - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 500 млн. грн.; - договорiв з торгiвельними мережами та /або дистриб'юторами на продаж та/або просування продукцiї - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 5 млрд. грн.; - договорiв з розмiщення грошових коштiв у банкiвських установах (депозитнi договори) - гранична сума одночасного розмiщення вiльних коштiв на депозитних рахунках не повинна перевищувати 5 млрд. грн.; - лiцензiйних договорiв (роялтi) - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 500 млн. грн.; - договорiв на закупiвлю торгiвельного обладнання - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 500 млн. грн.; - договорiв з перевезень, транспортно-експедицiйних послуг - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 1 млрд. грн. Гранична сукупна вартiсть всiх правочинiв: 21 млрд. 900 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4 756 605 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 460.4124%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 1 021 570 852 штуки (голоси). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Зборах: 1 010 035 033 штуки (голоси). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 1 010 035 033 штуки (голоси). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 штук (голосiв).
Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв прийнято загальними Зборами акцiонерiв Товариства 24.04.2018р. (надалi - Збори). Зборами попередньо надано згоду на вчинення значних правочинiв та змiн до них, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення, з визначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi: - договорiв на закупiвлю сировини, пакувальних та iнших матерiалiв, тари - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 4 млрд. грн.; - договорiв на закупiвлю преформи ПЕТ та кришки ПЕТ - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 3.5 млрд. грн.; - договорiв на закупiвлю банки та кришки для банки - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 0.9 млрд. грн.; - договорiв на закупiвлю обладнання, запчастин, послуг та робiт з доставки, встановлення, ремонту та обслуговування обладнання або запасних частин до нього - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 1 млрд. грн.; - договорiв на рекламу та/або просування продукцiї - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 500 млн. грн.; - договорiв з торгiвельними мережами та /або дистриб'юторами на продаж та/або просування продукцiї - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 5 млрд. грн.; - договорiв з розмiщення грошових коштiв у банкiвських установах (депозитнi договори) - гранична сума одночасного розмiщення вiльних коштiв на депозитних рахунках не повинна перевищувати 5 млрд. грн.; - лiцензiйних договорiв (роялтi) - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 500 млн. грн.; - договорiв на закупiвлю торгiвельного обладнання - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 500 млн. грн.; - договорiв з перевезень, транспортно-експедицiйних послуг - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 1 млрд. грн. Гранична сукупна вартiсть всiх правочинiв: 21 млрд. 900 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4 756 605 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 460.4124%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 1 021 570 852 штуки (голоси). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Зборах: 1 010 035 033 штуки (голоси). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 1 010 035 033 штуки (голоси). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 штук (голосiв).

Номер за порядком
Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Дата прийняття рішення
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення
Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Предмет правочину
Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення
Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості
Предмет правочину
Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
2
21900000000
4756605000
460.41242
24.04.2018
24.04.2018
21900000000
4756605000
460.41242
24.04.2018
21900000000
4756605000
460.41242
Зміст інформації
Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв прийнято загальними Зборами акцiонерiв Товариства 24.04.2018р. (надалi - Збори). Зборами попередньо надано згоду на вчинення значних правочинiв та змiн до них, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення, з визначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi: - договорiв на закупiвлю сировини, пакувальних та iнших матерiалiв, тари - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 4 млрд. грн.; - договорiв на закупiвлю преформи ПЕТ та кришки ПЕТ - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 3.5 млрд. грн.; - договорiв на закупiвлю банки та кришки для банки - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 0.9 млрд. грн.; - договорiв на закупiвлю обладнання, запчастин, послуг та робiт з доставки, встановлення, ремонту та обслуговування обладнання або запасних частин до нього - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 1 млрд. грн.; - договорiв на рекламу та/або просування продукцiї - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 500 млн. грн.; - договорiв з торгiвельними мережами та /або дистриб'юторами на продаж та/або просування продукцiї - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 5 млрд. грн.; - договорiв з розмiщення грошових коштiв у банкiвських установах (депозитнi договори) - гранична сума одночасного розмiщення вiльних коштiв на депозитних рахунках не повинна перевищувати 5 млрд. грн.; - лiцензiйних договорiв (роялтi) - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 500 млн. грн.; - договорiв на закупiвлю торгiвельного обладнання - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 500 млн. грн.; - договорiв з перевезень, транспортно-експедицiйних послуг - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 1 млрд. грн. Гранична сукупна вартiсть всiх правочинiв: 21 млрд. 900 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4 756 605 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 460.4124%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 1 021 570 852 штуки (голоси). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Зборах: 1 010 035 033 штуки (голоси). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 1 010 035 033 штуки (голоси). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 штук (голосiв).
Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв прийнято загальними Зборами акцiонерiв Товариства 24.04.2018р. (надалi - Збори). Зборами попередньо надано згоду на вчинення значних правочинiв та змiн до них, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення, з визначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi: - договорiв на закупiвлю сировини, пакувальних та iнших матерiалiв, тари - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 4 млрд. грн.; - договорiв на закупiвлю преформи ПЕТ та кришки ПЕТ - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 3.5 млрд. грн.; - договорiв на закупiвлю банки та кришки для банки - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 0.9 млрд. грн.; - договорiв на закупiвлю обладнання, запчастин, послуг та робiт з доставки, встановлення, ремонту та обслуговування обладнання або запасних частин до нього - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 1 млрд. грн.; - договорiв на рекламу та/або просування продукцiї - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 500 млн. грн.; - договорiв з торгiвельними мережами та /або дистриб'юторами на продаж та/або просування продукцiї - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 5 млрд. грн.; - договорiв з розмiщення грошових коштiв у банкiвських установах (депозитнi договори) - гранична сума одночасного розмiщення вiльних коштiв на депозитних рахунках не повинна перевищувати 5 млрд. грн.; - лiцензiйних договорiв (роялтi) - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 500 млн. грн.; - договорiв на закупiвлю торгiвельного обладнання - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 500 млн. грн.; - договорiв з перевезень, транспортно-експедицiйних послуг - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 1 млрд. грн. Гранична сукупна вартiсть всiх правочинiв: 21 млрд. 900 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4 756 605 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 460.4124%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 1 021 570 852 штуки (голоси). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Зборах: 1 010 035 033 штуки (голоси). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 1 010 035 033 штуки (голоси). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 штук (голосiв).
Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв прийнято загальними Зборами акцiонерiв Товариства 24.04.2018р. (надалi - Збори). Зборами попередньо надано згоду на вчинення значних правочинiв та змiн до них, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення, з визначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi: - договорiв на закупiвлю сировини, пакувальних та iнших матерiалiв, тари - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 4 млрд. грн.; - договорiв на закупiвлю преформи ПЕТ та кришки ПЕТ - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 3.5 млрд. грн.; - договорiв на закупiвлю банки та кришки для банки - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 0.9 млрд. грн.; - договорiв на закупiвлю обладнання, запчастин, послуг та робiт з доставки, встановлення, ремонту та обслуговування обладнання або запасних частин до нього - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 1 млрд. грн.; - договорiв на рекламу та/або просування продукцiї - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 500 млн. грн.; - договорiв з торгiвельними мережами та /або дистриб'юторами на продаж та/або просування продукцiї - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 5 млрд. грн.; - договорiв з розмiщення грошових коштiв у банкiвських установах (депозитнi договори) - гранична сума одночасного розмiщення вiльних коштiв на депозитних рахунках не повинна перевищувати 5 млрд. грн.; - лiцензiйних договорiв (роялтi) - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 500 млн. грн.; - договорiв на закупiвлю торгiвельного обладнання - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 500 млн. грн.; - договорiв з перевезень, транспортно-експедицiйних послуг - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 1 млрд. грн. Гранична сукупна вартiсть всiх правочинiв: 21 млрд. 900 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4 756 605 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 460.4124%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 1 021 570 852 штуки (голоси). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Зборах: 1 010 035 033 штуки (голоси). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 1 010 035 033 штуки (голоси). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 штук (голосiв).

Номер за порядком
Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Дата прийняття рішення
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення
Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Предмет правочину
Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення
Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості
Предмет правочину
Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
3
21900000000
4756605000
460.41242
24.04.2018
24.04.2018
21900000000
4756605000
460.41242
24.04.2018
21900000000
4756605000
460.41242
Зміст інформації
Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв прийнято загальними Зборами акцiонерiв Товариства 24.04.2018р. (надалi - Збори). Зборами попередньо надано згоду на вчинення значних правочинiв та змiн до них, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення, з визначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi: - договорiв на закупiвлю сировини, пакувальних та iнших матерiалiв, тари - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 4 млрд. грн.; - договорiв на закупiвлю преформи ПЕТ та кришки ПЕТ - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 3.5 млрд. грн.; - договорiв на закупiвлю банки та кришки для банки - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 0.9 млрд. грн.; - договорiв на закупiвлю обладнання, запчастин, послуг та робiт з доставки, встановлення, ремонту та обслуговування обладнання або запасних частин до нього - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 1 млрд. грн.; - договорiв на рекламу та/або просування продукцiї - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 500 млн. грн.; - договорiв з торгiвельними мережами та /або дистриб'юторами на продаж та/або просування продукцiї - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 5 млрд. грн.; - договорiв з розмiщення грошових коштiв у банкiвських установах (депозитнi договори) - гранична сума одночасного розмiщення вiльних коштiв на депозитних рахунках не повинна перевищувати 5 млрд. грн.; - лiцензiйних договорiв (роялтi) - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 500 млн. грн.; - договорiв на закупiвлю торгiвельного обладнання - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 500 млн. грн.; - договорiв з перевезень, транспортно-експедицiйних послуг - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 1 млрд. грн. Гранична сукупна вартiсть всiх правочинiв: 21 млрд. 900 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4 756 605 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 460.4124%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 1 021 570 852 штуки (голоси). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Зборах: 1 010 035 033 штуки (голоси). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 1 010 035 033 штуки (голоси). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 штук (голосiв).
Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв прийнято загальними Зборами акцiонерiв Товариства 24.04.2018р. (надалi - Збори). Зборами попередньо надано згоду на вчинення значних правочинiв та змiн до них, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення, з визначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi: - договорiв на закупiвлю сировини, пакувальних та iнших матерiалiв, тари - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 4 млрд. грн.; - договорiв на закупiвлю преформи ПЕТ та кришки ПЕТ - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 3.5 млрд. грн.; - договорiв на закупiвлю банки та кришки для банки - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 0.9 млрд. грн.; - договорiв на закупiвлю обладнання, запчастин, послуг та робiт з доставки, встановлення, ремонту та обслуговування обладнання або запасних частин до нього - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 1 млрд. грн.; - договорiв на рекламу та/або просування продукцiї - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 500 млн. грн.; - договорiв з торгiвельними мережами та /або дистриб'юторами на продаж та/або просування продукцiї - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 5 млрд. грн.; - договорiв з розмiщення грошових коштiв у банкiвських установах (депозитнi договори) - гранична сума одночасного розмiщення вiльних коштiв на депозитних рахунках не повинна перевищувати 5 млрд. грн.; - лiцензiйних договорiв (роялтi) - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 500 млн. грн.; - договорiв на закупiвлю торгiвельного обладнання - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 500 млн. грн.; - договорiв з перевезень, транспортно-експедицiйних послуг - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 1 млрд. грн. Гранична сукупна вартiсть всiх правочинiв: 21 млрд. 900 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4 756 605 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 460.4124%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 1 021 570 852 штуки (голоси). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Зборах: 1 010 035 033 штуки (голоси). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 1 010 035 033 штуки (голоси). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 штук (голосiв).
Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв прийнято загальними Зборами акцiонерiв Товариства 24.04.2018р. (надалi - Збори). Зборами попередньо надано згоду на вчинення значних правочинiв та змiн до них, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення, з визначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi: - договорiв на закупiвлю сировини, пакувальних та iнших матерiалiв, тари - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 4 млрд. грн.; - договорiв на закупiвлю преформи ПЕТ та кришки ПЕТ - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 3.5 млрд. грн.; - договорiв на закупiвлю банки та кришки для банки - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 0.9 млрд. грн.; - договорiв на закупiвлю обладнання, запчастин, послуг та робiт з доставки, встановлення, ремонту та обслуговування обладнання або запасних частин до нього - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 1 млрд. грн.; - договорiв на рекламу та/або просування продукцiї - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 500 млн. грн.; - договорiв з торгiвельними мережами та /або дистриб'юторами на продаж та/або просування продукцiї - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 5 млрд. грн.; - договорiв з розмiщення грошових коштiв у банкiвських установах (депозитнi договори) - гранична сума одночасного розмiщення вiльних коштiв на депозитних рахунках не повинна перевищувати 5 млрд. грн.; - лiцензiйних договорiв (роялтi) - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 500 млн. грн.; - договорiв на закупiвлю торгiвельного обладнання - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 500 млн. грн.; - договорiв з перевезень, транспортно-експедицiйних послуг - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 1 млрд. грн. Гранична сукупна вартiсть всiх правочинiв: 21 млрд. 900 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4 756 605 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 460.4124%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 1 021 570 852 штуки (голоси). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Зборах: 1 010 035 033 штуки (голоси). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 1 010 035 033 штуки (голоси). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 штук (голосiв).

Информация на stockmarket.gov.ua