Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Дата підписання керівником
05.07.2018
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Генеральний директор
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
Магомедов Муса Сергоєвич
Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВДIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД"
Організаційно-правова форма1
111
Поштовий індекс
86065
Населений пункт
Донецька область, мiсто Авдiївка
Вулиця, будинок
проїзд Iндустрiальний, 1
Міжміський код та телефон
(062) 3631920
Факс
(062) 3636511
Електронна поштова адреса
Alena.Omelyanenko@metinvestholding.com
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
https://akhz.metinvestholding.com/ru/about/info
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
05.07.2018

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
Номер за порядком
Дата вчинення дії
Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн
Строк виплати дивідендів: дата початку строку
Строк виплати дивідендів: дата кінця строку
Спосіб виплати дивідендів. Ознака в залежності від способу виплати: «1» - через депозитарну систему; «2» - безпосередньо акціонерам; «3» - через депозитарну систему та безпосередньо акціонерам
1
04.07.2018
2300000000
23.07.2018
27.10.2018
2
Зміст інформації
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про виплату дивiдендiв: 27 квiтня 2018 року (протокол № 25 вiд 27.04.2018 року); Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 19 липня 2018 року; Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв (грн): 2 300 000 000,00 грн. (два мiльярди триста мiльйонiв гривень 00 копiйок) (на 1 (одну) просту акцiю нараховується сума дивiдендiв у розмiрi 11,791092599 грн.); Строк виплати дивiдендiв: дата початку строку виплати дивiдендiв – 23.07.2018 року; дата закiнчення строку виплати дивiдендiв – 27.10.2018 року (включно); Спосiб виплати дивiдендiв (через депозитарну систему або безпосередньо акцiонерам): безпосередньо акцiонерам; Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв у повному обсязi.

Информация на stockmarket.gov.ua