Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Дата підписання керівником
27.12.2018
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Генеральний директор
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
Бондаренко Едуард Миколайович
Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО"
Організаційно-правова форма1
112
Поштовий індекс
03150
Населений пункт
м.Київ
Вулиця, будинок
вул. Предславинська, 34 А
Міжміський код та телефон
(044)2909707
Факс
(044)2909710
Електронна поштова адреса
office@de.com.ua
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
-
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
-
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
http://de.com.ua/uk/document/osobaja_informacija
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
27.12.2018

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
Номер за порядком
Дія ("1" - лістинг; "2" - делістинг; "3" - зміна рівня лістингу)
Найменування фондової біржі
Тип дати вчинення дії1
Вид цінних паперів, щодо яких вчинена дія2
Загальна номінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена дія (грн)4
Кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія (штук)
Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках)
Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія
Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія
Тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія3
1
лістинг
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" (ЄДРПОУ 36184092)
13
0100
236443010
23644301
100
26.07.2010
164/05/1/10
Донецьке теруправлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
01110100
Зміст інформації
АТ «Українська бiржа» (ЄДРПОУ 36184092) листом вiд 26.12.2018 №5853/01/18 повiдомила, що рiшенням Котирувальної комiсiї №2023 вiд 21.12.2018, у зв’язку з приведенням дiяльностi Бiржi у вiдповiднiсть до вимог рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку «Про затвердження Змiн до Положення про функцiонування фондових бiрж» №546 вiд 03.08.2018 акцiї простi iменнi ПАТ «Донбасенерго» з 26.12.2018 переведенi з 2-го рiвня лiстингу до бiржового реєстру без розбивки на рiвень лiстингу. До бiржового реєстру без розбивки на рiвень лiстингу переведено 100% простих iменних акцiй ПАТ "Донбасенерго" у кiлькостi 23 644 301 шт., загальною номiнальною вартiстю 236 443 010,00 грн. (номiнальна вартiсть однiєї акцiї становить 10,00 грн.). Випуск простих iменних акцiй ПАТ "Донбасенерго" було зареєстровано 26.07.2010, про що свiдчить Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №164/05/1/10 видане 17.06.2011 Донецьким територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (код цiнних паперiв (ISIN): UA4000080675). Простi iменнi акцiї ПАТ "Донбасенерго" надають їх власникам однаковi права, а саме: - отримувати частину прибутку Товариства у виглядi дивiдендiв; - брати участь в управлiннi Товариством; - отримувати у разi лiквiдацiї Товариства частину його майна або вартостi частини майна Товариства; - отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства; - вносити пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв Товариства, а також щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв; - знайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного Загальних зборiв Товариства; - вiдчужувати належнi їм акцiї без згоди iнших акцiонерiв Товариства; - iншi права, передбаченi законом, що регулює питання створення, дiяльностi та припинення акцiонерних товариств.

Информация на stockmarket.gov.ua