Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Дата підписання керівником
08.01.2019
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Генеральний директор
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
Москаленко Дмитро Олегович
Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУДНОПЛАВНА КОМПАНIЯ "УКРРIЧФЛОТ"
Організаційно-правова форма1
230
Поштовий індекс
04071
Населений пункт
м. Київ
Вулиця, будинок
вул. Електрикiв, буд. 8
Міжміський код та телефон
044 594-57-88
Факс
044 594-57-89
Електронна поштова адреса
y.kryvoshyia@urf.ua
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
http://urf.ua/ua/akczioneram/
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
08.01.2019

Відомості про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
Номер за порядком
Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером
- Ознака типу відомостей про зміну власників акцій, код із переліку: - "10" - яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства); - "5" – яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента)
Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)
Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1
08.01.2019
Кулата Лiмiтед (Culata Limited)
НЕ 201328
9.900014
9.516542
Зміст інформації
08 сiчня 2019 року Товариство отримало вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв – ПАТ «НДУ» Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, складений станом на 31.12.2018 року, вiдповiдно до якого з’ясувалося, що змiнено iнформацiю про акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим пороговому значенню пакета акцiй, а саме: - Кулата Лiмiтед (Culata Limited), реєстрацiйний номер НЕ 201328, зменшила розмiр своєї прямої участi у статутному капiталi Товариства (вiдчужено, прямо). До зменшення своєї частки у статутному капiталi Товариства Кулата Лiмiтед (Culata Limited) володiла 16 971 458 простими акцiями Товариства, що складало 9,900014% розмiру статутного капiталу Товариства та 10,063709% загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. Пiсля зменшення своєї частки у статутному капiталi Товариства пiдсумковий пакет голосуючих акцiй Кулата Лiмiтед (Culata Limited) складає 16 314 077 простих акцiй Товариства, що складає 9,516542% розмiру статутного капiталу Товариства та 9,673673% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто – вiдсутня.

Номер за порядком
Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером
- Ознака типу відомостей про зміну власників акцій, код із переліку: - "10" - яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства); - "5" – яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента)
Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)
Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
2
08.01.2019
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сiвєрiна"
34350594
5.325895
5.330486
Зміст інформації
08 сiчня 2019 року Приватне акцiонерне товариство «Судноплавна компанiя «Укррiчфлот» (далi – Товариство) отримало вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв – ПАТ «НДУ» Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, складений станом на 31.12.2018 року, вiдповiдно до якого з’ясувалося, що змiнено iнформацiю про акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим пороговому значенню пакета акцiй, а саме: 1. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сiвєрiна", iдентифiкацiйний код юридичної особи 34350594, збiльшило розмiр своєї прямої участi у статутному капiталi Товариства (набув, прямо). До збiльшення своєї частки у статутному капiталi Товариства ТОВ «Сiвєрiна» володiло 9 130 110 простими акцiями Товариства, що складало 5,325895% розмiру статутного капiталу Товариства та 5,41521% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. Пiсля збiльшення своєї частки у статутному капiталi Товариства пiдсумковий пакет голосуючих акцiй ТОВ «Сiвєрiна» складає 9 137 980 простих акцiй Товариства, що складає 5,330486% розмiру статутного капiталу Товариства та 5,525234% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто – вiдсутня.

Информация на stockmarket.gov.ua