Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Дата підписання керівником
02.04.2018
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Генеральний директор
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
Магомедов Муса Сергоєвич
Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВДIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД"
Організаційно-правова форма1
111
Поштовий індекс
86065
Населений пункт
мiсто Авдiївка
Вулиця, будинок
проїзд Iндустрiальний, 1
Міжміський код та телефон
(062) 3631920
Факс
(062) 3632030
Електронна поштова адреса
Alena.Omelyanenko@metinvestholding.com
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
https://akhz.metinvestholding.com/ru/about/info
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
02.04.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
1
02.04.2018
обрано
Генеральний директор
Магомедов Муса Сергоєвич
д/н
0
0
Зміст інформації
Наглядова Рада ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВДIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД» 02 квiтня 2018 року прийняла рiшення (Протокол № 206) про змiну до складу посадових осiб, а саме: подовжити з «03» квiтня 2018 року до «02» квiтня 2019 року (включно) термiн повноваженнь Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВДIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД» Магомедова Муси Сергоєвича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у Статутному капiталi ПРАТ «АКХЗ» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення прийнято вiдповiдно до пункту 16.10.1.9. Статуту ПРАТ «АКХЗ». Протягом останнiх п’яти рокiв Магомедов Муса Сергоєвич обiймав посаду Генерального директора ПРАТ «АКХЗ» (до 28.04.2016 року – ПАТ «АКХЗ»).

Информация на stockmarket.gov.ua