Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Дата підписання керівником
03.04.2018
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Генеральний директор
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
Цкiтiшвiлi Енвер Омарович
Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ «АЗОВСТАЛЬ»
Організаційно-правова форма1
230
Поштовий індекс
87500
Населений пункт
Донецька обл., м.Марiуполь
Вулиця, будинок
вул.Лепорського, буд.1
Міжміський код та телефон
+380629467955;
Факс
+380629527000
Електронна поштова адреса
azovstal@metinvestholding.com
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
http://azovstal.metinvestholding.com
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
1
02.04.2018
призначено
Генеральний директор
Цкiтiшвiлi Енвер Омарович
ЕК
940923
26.10.1998
Алчевським МВ УМВС України в Луганськiй областi
0
0
Зміст інформації
Вiдповiдно до п. 16.10.1.9. Статуту Товариства Наглядовою радою ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (Протокол №317 вiд 02.04.2018 року) подовжено з «03» квiтня 2018 року до «02» квiтня 2019 року (включно) термiн повноважень Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ «АЗОВСТАЛЬ» Цкiтiшвiлi Енвера Омаровича, паспорт ЕК 940923, виданий 26.10.1998р. Алчевським МВ УМВС України в Луганськiй областi. Перелiк посад, якi обiймала посадова особа останнi п’ять рокiв: 19.03.2008–23.09.2010 р. генеральний директор ЗАТ «ММЗ»; 24.09.2010–21.04.2011 р. виконуючий обов’язки генерального директора ВАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ»; 22.04.2011 р.– т. час Генеральний директор ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ». Призначена особа не володiє акцiями ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Информация на stockmarket.gov.ua