Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Дата підписання керівником
30.01.2019
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Голова Правлiння
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
Старомiнська Iрина Олександрiвна
Повне найменування
Акцiонерне товариство "Унiверсал Банк"
Організаційно-правова форма1
230
Поштовий індекс
04114
Населений пункт
Київ
Вулиця, будинок
Автозаводська, 54/19
Міжміський код та телефон
(+38 044) 391-57-96
Факс
(+38 044) 390-54-19
Електронна поштова адреса
office@universalbank.com.ua
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
www.universalbank.com.ua

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
1
30.01.2019
призначено
Заступник Голови Правлiння Банку
Семенова Iра Джемалiвна
0
Зміст інформації
Правлiння АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (надалi – «Банк») повiдомляє, що у зв’язку з закiнченням строку дiї трудових договорiв (контрактiв) з членами Правлiння Банку на засiданнi Наглядової Ради Банку, яке вiдбулося 30.01.2019 року (протокол №05/19 вiд 30.01.2019) було прийняте рiшення про продовження строку дiї укладених трудових договорiв (контрактiв) з наступними членами Правлiння. Прийнято рiшення продовжити на один рiк, тобто по 29.01.2020 року, строк дiї трудового договору (контракту), укладеного з Заступником Голови Правлiння Банку Семеновою Iрою Джемалiвною (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних) на пiдставi Рiшення Наглядової Ради №05/19 вiд 30.01.2019р. Протягом останнiх п’яти рокiв, Семенова Iра Джемалiвна обiймала наступнi посади: З 01.04.2014р. по 21.05.2015р. Керiвник проекту Вiддiлу пiдтримки продажiв Управлiння масового бiзнесу ПАТ «АЛЬФА-БАНК»; З 22.05.2015р. по 01.11.2015р. Керiвник проекту Вiддiлу методологiї та розвитку процесiв Управлiння масового бiзнесу ПАТ «АЛЬФА-БАНК»; З 02.11.2015р. по 12.02.2016р. Керiвник проектiв Вiддiлу розвитку бiзнесу Управлiння масового бiзнесу ПАТ «АЛЬФА-БАНК»; З 18.02.2016р. по 30.11.2016р. Директор Департаменту продажiв продуктiв малого та середнього бiзнесу АТ «ТАСКОМБАНК»; З 01.12.2016р. по 21.12.2016р. Керiвник проектiв Фiнансової дирекцiї ТОВ «Група ТАС»; З 26.12.2016р. по теперiшнiй час - Заступник Голови Правлiння АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК». Семенова Iра Джемалiвна, не володiє часткою в статутному капiталi товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
2
30.01.2019
призначено
Директор департаменту комплаєнс - член Правлiння Банку
Алєксєєва Ольга Вiкторiвна
0
Зміст інформації
Правлiння АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (надалi – «Банк») повiдомляє, що у зв’язку з закiнченням строку дiї трудових договорiв (контрактiв) з членами Правлiння Банку на засiданнi Наглядової Ради Банку, яке вiдбулося 30.01.2019 року (протокол №05/19 вiд 30.01.2019) було прийняте рiшення про продовження строку дiї укладених трудових договорiв (контрактiв) з наступними членами Правлiння. Прийнято рiшення продовжити на один рiк, тобто по 29.01.2020 року, строк дiї трудового договору (контракту), укладеного з Директором департаменту комплаєнс - членом Правлiння Банку Алєксєєвою Ольгою Вiкторiвною (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних) на пiдставi Рiшення Наглядової Ради №05/19 вiд 30.01.2019р. Протягом останнiх п’яти рокiв, Алєксєєва Ольга Вiкторiвна обiймала наступнi посади: З 01.04.2013р. по 11.10.2016р. Директор Департаменту комплаєнс ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; З 12.10.2016р. по теперiшнiй час Директор Департаменту комплаєнс – член Правлiння АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК». Алєксєєва Ольга Вiкторiвна, не володiє часткою в статутному капiталi товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
3
30.01.2019
призначено
Директор Департаменту продуктiв роздрiбного бiзнесу та транзакцiйного банкiнгу – член Правлiння
Звiзло Андрiй Ярославович
0
Зміст інформації
Правлiння АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (надалi – «Банк») повiдомляє, що у зв’язку з закiнченням строку дiї трудових договорiв (контрактiв) з членами Правлiння Банку на засiданнi Наглядової Ради Банку, яке вiдбулося 30.01.2019 року (протокол №05/19 вiд 30.01.2019) було прийняте рiшення про продовження строку дiї укладених трудових договорiв (контрактiв) з наступними членами Правлiння. Прийнято рiшення продовжити на один рiк, тобто по 29.01.2020 року, строк дiї трудового договору (контракту), укладеного з Директором Департаменту продуктiв роздрiбного бiзнесу та транзакцiйного банкiнгу – членом Правлiння Банку Звiзло Андрiєм Ярославовичем (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних) на пiдставi Рiшення Наглядової Ради №05/19 вiд 30.01.2019р. Протягом останнiх п’яти рокiв, Звiзло Андрiй Ярославович обiймав наступнi посади: З 20.03.2014р. по 16.09.2015р. Директор Департаменту депозитiв ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; З 17.09.2015р. по 31.01.2017р. Директор Департаменту продуктiв роздрiбного бiзнесу та транзакцiйного банкiнгу ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; З 01.02.2017р. по теперiшнiй час - Директор Департаменту продуктiв роздрiбного бiзнесу та транзакцiйного банкiнгу – член Правлiння АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК». Звiзло Андрiй Ярославович, не володiє часткою в статутному капiталi товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
4
30.01.2019
призначено
Заступник Голови Правлiння Банку
Лугова Ольга Володимирiвна
0
Зміст інформації
Правлiння АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (надалi – «Банк») повiдомляє, що у зв’язку з закiнченням строку дiї трудових договорiв (контрактiв) з членами Правлiння Банку на засiданнi Наглядової Ради Банку, яке вiдбулося 30.01.2019 року (протокол №05/19 вiд 30.01.2019) було прийняте рiшення про продовження строку дiї укладених трудових договорiв (контрактiв) з наступними членами Правлiння. Прийнято рiшення продовжити на один рiк, тобто по 29.01.2020 року, строк дiї трудового договору (контракту), укладеного з Заступником Голови Правлiння Банку Луговою Ольгою Володимирiвною (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних) на пiдставi Рiшення Наглядової Ради №05/19 вiд 30.01.2019р. Протягом останнiх п’яти рокiв, Лугова Ольга Володимирiвна обiймала наступнi посади: З 01.02.2011р. по 27.12.2016р. Директор Департаменту по управлiнню дебiторською заборгованiстю ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; З 01.02.2017р. по теперiшнiй час – Заступник Голови Правлiння АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК». Лугова Ольга Володимирiвна, не володiє часткою в статутному капiталi товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
5
30.01.2019
призначено
Перший заступник Голови Правлiння Банку
Остапець Олег Володимирович
0
Зміст інформації
Правлiння АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (надалi – «Банк») повiдомляє, що у зв’язку з закiнченням строку дiї трудових договорiв (контрактiв) з членами Правлiння Банку на засiданнi Наглядової Ради Банку, яке вiдбулося 30.01.2019 року (протокол №05/19 вiд 30.01.2019) було прийняте рiшення про продовження строку дiї укладених трудових договорiв (контрактiв) з наступними членами Правлiння. Прийнято рiшення продовжити на один рiк, тобто по 29.01.2020 року, строк дiї трудового договору (контракту), укладеного з Першим заступником Голови Правлiння Банку Остапцем Олегом Володимировичем (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних) на пiдставi Рiшення Наглядової Ради №05/19 вiд 30.01.2019р. Протягом останнiх п’яти рокiв, Остапець Олег Володимирович обiймав наступнi посади: З 11.03.2011р. по 22.04.2016р. Заступник Голови Правлiння ВАТ «Кредит Оптима Банк»; З 26.04.2016р. по 22.12.2016р. директор Департаменту iнвестицiйного АТ «ТАСКОМБАНК»; З 26.12.2016р. по 31.01.2017р. член Правлiння ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; З 01.02.2017р. по теперiшнiй час - Перший заступник Голови Правлiння АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК». Остапець Олег Володимирович, не володiє часткою в статутному капiталi товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
6
30.01.2019
призначено
Голова Правлiння Банку
Старомiнська Iрина Олександрiвна
0
Зміст інформації
Правлiння АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (надалi – «Банк») повiдомляє, що у зв’язку з закiнченням строку дiї трудових договорiв (контрактiв) з членами Правлiння Банку на засiданнi Наглядової Ради Банку, яке вiдбулося 30.01.2019 року (протокол №05/19 вiд 30.01.2019) було прийняте рiшення про продовження строку дiї укладених трудових договорiв (контрактiв) з наступними членами Правлiння. Прийнято рiшення продовжити на один рiк, тобто по 29.01.2020 року, строк дiї трудового договору (контракту), укладеного з Головою Правлiння Банку Старомiнською Iриною Олександрiвною (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних) на пiдставi Рiшення Наглядової Ради №05/19 вiд 30.01.2019р. Протягом останнiх п’яти рокiв, Старомiнська Iрина Олександрiвна обiймала наступнi посади: З 22.02.2011р. по 06.04.2016р. Голова Правлiння ВАТ «Кредит Оптима Банк»; З 08.04.2016р. по 22.12.2016р. Заступник Голови Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»; З 26.12.2016р. по 31.01.2017р. член Правлiння ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; З 01.02.2017р. по 17.04.2017р. в. о. Голови Правлiння ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; З 18.04.2017р. по теперiшнiй час - Голова Правлiння АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК». Старомiнська Iрина Олександрiвна, не володiє часткою в статутному капiталi товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Информация на stockmarket.gov.ua