Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
27.12.2018
Дата підписання керівником
27.12.2018
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Голова правлiння
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
Ковальчук О.М.
Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ"
Організаційно-правова форма1
112
Поштовий індекс
61001
Населений пункт
м.Харкiв
Вулиця, будинок
вул. Свiтло шахтаря, буд.4/6
Міжміський код та телефон
(057)733-18-25
Факс
731-50-66
Електронна поштова адреса
svet@shaht.kharkov.ua
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
249 (3002)
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
28.12.2018
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
www.shaht.kharkov.ua
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
28.12.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
1
20.12.2018
призначено
Генеральний директор
Ковальчук Олександр Миколайович
0
Зміст інформації
Наглядовою радою ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» 20 грудня 2018 р. (Протокол засiдання Наглядової ради ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» вiд 20.12.2018 р.), враховуючи рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства, вiдповiдно до якого створюється одноосiбний Виконавчий орган Товариства – Генеральний директор, прийняте рiшення про призначення на посаду Генерального директора Товариства Ковальчука Олександра Миколайовича з дати, що є наступною за датою державної реєстрацiї змiн до Статуту Товариства, якi були затвердженi 03.12.2018 р. рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 2/2018 вiд 03.12.2018 р.). Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй у власностi (у вiдсотках) - 0,0000 % та становить 103 шт. простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 1,03 грн. У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Термiн дiї повноважень – не визначений. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Директор з маркетингу та продажiв ТОВ «НВК «ГIРНИЧI МАШИНИ»; Голова Правлiння ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ».

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
2
20.12.2018
припинено повноваження
Член правлiння
Дергоусов Вадим Миколайович
0
Зміст інформації
Наглядовою радою ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» (далi - Товариство) 20 грудня 2018 р. (протокол засiдання Наглядової ради ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» вiд 20.12.2018 р.) прийняте рiшення про припинення повноважень Голови i членiв Правлiння у повному складi (сiм осiб) з дати державної реєстрацiї змiн до статуту Товариства. Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 03 грудня 2018 року (Протокол № 2/2018 вiд 03 грудня 2018 року), прийнято рiшення щодо змiни типу та найменування Товариства, а також щодо внесення змiн до статуту Товариства (шляхом викладення статуту Товариства у новiй редакцiї). Нова редакцiя Статуту передбачає, що Виконавчий орган Товариства є одноосiбним – Генеральний директор, у зв'язку з чим, пiсля набрання чинностi (державної реєстрацiї) Нової редакцiї статуту, колегiальний Виконавчий орган Товариства (Правлiння) буде припинений. Припинити з дати державної реєстрацiї змiн до Статуту Товариства повноваження Члена правлiння Товариства Дергоусова Вадима Миколайовича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не має у власностi акцiй Товариства. У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Термiн перебування на посадi – з 16.06.2016 р. до дати державної реєстрацiї змiн до Статуту Товариства.

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
3
20.12.2018
припинено повноваження
Член правлiння
Леонтьєв Вадим Едуардович
0
Зміст інформації
Наглядовою радою ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» (далi - Товариство) 20 грудня 2018 р. (протокол засiдання Наглядової ради ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» вiд 20.12.2018 р.) прийняте рiшення про припинення повноважень Голови i членiв Правлiння у повному складi (сiм осiб) з дати державної реєстрацiї змiн до статуту Товариства. Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 03 грудня 2018 року (Протокол № 2/2018 вiд 03 грудня 2018 року), прийнято рiшення щодо змiни типу та найменування Товариства, а також щодо внесення змiн до статуту Товариства (шляхом викладення статуту Товариства у новiй редакцiї). Нова редакцiя Статуту передбачає, що Виконавчий орган Товариства є одноосiбним – Генеральний директор, у зв'язку з чим, пiсля набрання чинностi (державної реєстрацiї) Нової редакцiї статуту, колегiальний Виконавчий орган Товариства (Правлiння) буде припинений. Припинити з дати державної реєстрацiї змiн до Статуту Товариства повноваження Члена правлiння Товариства Леонтьєва Вадима Едуардовича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не має у власностi акцiй Товариства. У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Термiн перебування на посадi – з 16.06.2016 р. до дати державної реєстрацiї змiн до Статуту Товариства.

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
4
20.12.2018
припинено повноваження
Член правлiння
Дятлов Олександр Євгенiйович
0
Зміст інформації
Наглядовою радою ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» (далi - Товариство) 20 грудня 2018 р. (протокол засiдання Наглядової ради ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» вiд 20.12.2018 р.) прийняте рiшення про припинення повноважень Голови i членiв Правлiння у повному складi (сiм осiб) з дати державної реєстрацiї змiн до статуту Товариства. Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 03 грудня 2018 року (Протокол № 2/2018 вiд 03 грудня 2018 року), прийнято рiшення щодо змiни типу та найменування Товариства, а також щодо внесення змiн до статуту Товариства (шляхом викладення статуту Товариства у новiй редакцiї). Нова редакцiя Статуту передбачає, що Виконавчий орган Товариства є одноосiбним – Генеральний директор, у зв'язку з чим, пiсля набрання чинностi (державної реєстрацiї) Нової редакцiї статуту, колегiальний Виконавчий орган Товариства (Правлiння) буде припинений. Припинити з дати державної реєстрацiї змiн до Статуту Товариства повноваження Члена правлiння Товариства Дятлова Олександра Євгенiйовича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не має у власностi акцiй Товариства. У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Термiн перебування на посадi – з 16.06.2016 р. до дати державної реєстрацiї змiн до Статуту Товариства.

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
5
20.12.2018
припинено повноваження
Член правлiння
Слiпенька Наталiя Вiкторiвна
0
Зміст інформації
Наглядовою радою ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» (далi - Товариство) 20 грудня 2018 р. (протокол засiдання Наглядової ради ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» вiд 20.12.2018 р.) прийняте рiшення про припинення повноважень Голови i членiв Правлiння у повному складi (сiм осiб) з дати державної реєстрацiї змiн до статуту Товариства. Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 03 грудня 2018 року (Протокол № 2/2018 вiд 03 грудня 2018 року), прийнято рiшення щодо змiни типу та найменування Товариства, а також щодо внесення змiн до статуту Товариства (шляхом викладення статуту Товариства у новiй редакцiї). Нова редакцiя Статуту передбачає, що Виконавчий орган Товариства є одноосiбним – Генеральний директор, у зв'язку з чим, пiсля набрання чинностi (державної реєстрацiї) Нової редакцiї статуту, колегiальний Виконавчий орган Товариства (Правлiння) буде припинений. Припинити з дати державної реєстрацiї змiн до Статуту Товариства повноваження Члена правлiння Товариства Слiпенької Наталiї Вiкторiвни. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не має у власностi акцiй Товариства. У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Термiн перебування на посадi – з 16.06.2016 р. до дати державної реєстрацiї змiн до Статуту Товариства.

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
6
20.12.2018
припинено повноваження
Член правлiння
Кир'янова Iрина Миколаївна
0
Зміст інформації
Наглядовою радою ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» (далi - Товариство) 20 грудня 2018 р. (протокол засiдання Наглядової ради ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» вiд 20.12.2018 р.) прийняте рiшення про припинення повноважень Голови i членiв Правлiння у повному складi (сiм осiб) з дати державної реєстрацiї змiн до статуту Товариства. Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 03 грудня 2018 року (Протокол № 2/2018 вiд 03 грудня 2018 року), прийнято рiшення щодо змiни типу та найменування Товариства, а також щодо внесення змiн до статуту Товариства (шляхом викладення статуту Товариства у новiй редакцiї). Нова редакцiя Статуту передбачає, що Виконавчий орган Товариства є одноосiбним – Генеральний директор, у зв'язку з чим, пiсля набрання чинностi (державної реєстрацiї) Нової редакцiї статуту, колегiальний Виконавчий орган Товариства (Правлiння) буде припинений. Припинити з дати державної реєстрацiї змiн до Статуту Товариства повноваження Члена правлiння Товариства Кир'янової Iрини Миколаївни. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не має у власностi акцiй Товариства. У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Термiн перебування на посадi – з 29.04.2014 р. до дати державної реєстрацiї змiн до Статуту Товариства.

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
7
20.12.2018
припинено повноваження
Член правлiння
Висоцький Геннадiй Геннадiйович
29.349943
Зміст інформації
Наглядовою радою ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» (далi - Товариство) 20 грудня 2018 р. (протокол засiдання Наглядової ради ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» вiд 20.12.2018 р.) прийняте рiшення про припинення повноважень Голови i членiв Правлiння у повному складi (сiм осiб) з дати державної реєстрацiї змiн до статуту Товариства. Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 03 грудня 2018 року (Протокол № 2/2018 вiд 03 грудня 2018 року), прийнято рiшення щодо змiни типу та найменування Товариства, а також щодо внесення змiн до статуту Товариства (шляхом викладення статуту Товариства у новiй редакцiї). Нова редакцiя Статуту передбачає, що Виконавчий орган Товариства є одноосiбним – Генеральний директор, у зв'язку з чим, пiсля набрання чинностi (державної реєстрацiї) Нової редакцiї статуту, колегiальний Виконавчий орган Товариства (Правлiння) буде припинений. Припинити з дати державної реєстрацiї змiн до Статуту Товариства повноваження Члена правлiння Товариства Висоцького Геннадiя Геннадiйовича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй Товариства у власностi (у вiдсотках) - 29,349943 % та становить 98420033 шт. простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 984200,33 грн. У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Термiн перебування на посадi – з 29.04.2014 р. до дати державної реєстрацiї змiн до Статуту Товариства.

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
8
20.12.2018
припинено повноваження
Голова правлiння
Ковальчук Олександр Миколайович
0
Зміст інформації
Наглядовою радою ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» (далi - Товариство) 20 грудня 2018 р. (протокол засiдання Наглядової ради ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» вiд 20.12.2018 р.) прийняте рiшення про припинення повноважень Голови i членiв Правлiння у повному складi (сiм осiб) з дати державної реєстрацiї змiн до статуту Товариства. Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 03 грудня 2018 року (Протокол № 2/2018 вiд 03 грудня 2018 року), прийнято рiшення щодо змiни типу та найменування Товариства, а також щодо внесення змiн до статуту Товариства (шляхом викладення статуту Товариства у новiй редакцiї). Нова редакцiя Статуту передбачає, що Виконавчий орган Товариства є одноосiбним – Генеральний директор, у зв'язку з чим, пiсля набрання чинностi (державної реєстрацiї) Нової редакцiї статуту, колегiальний Виконавчий орган Товариства (Правлiння) буде припинений. Припинити з дати державної реєстрацiї змiн до Статуту Товариства повноваження Голови правлiння Товариства Ковальчука Олександра Миколайовича. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй Товариства у власностi (у вiдсотках) - 0,0000 % та становить 103 шт. простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 1,03 грн. У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Термiн перебування на посадi – з 29.04.2014 р. до дати державної реєстрацiї змiн до Статуту Товариства.

Информация на stockmarket.gov.ua