Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Дата підписання керівником
10.08.2018
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
В.о.Голови Правлiння
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
Тузов Д.О.
Повне найменування
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"
Організаційно-правова форма1
230
Поштовий індекс
03150
Населений пункт
м.Київ
Вулиця, будинок
вул. Ковпака, буд. 29
Міжміський код та телефон
+38 044 205 45 55
Факс
-
Електронна поштова адреса
report_stockmarket@ukrsotsbank.com
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
-
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
-
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
https://www.ukrsotsbank.com/sp_reginfo/
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
10.08.2018
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
10.08.2018

Відомості про зміну типу акціонерного товариства
Номер за порядком
Тип дати вчинення дії1
Дата вчинення дії – дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення
Повне найменування акціонерного товариства до зміни
Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1
76
09.08.2018
26.04.2018
Рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Укрсоцбанк»
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"
Зміст інформації
Рiчними Загальними Зборами Акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК» (далi - Банк), що вiдбулися 26 квiтня 2018 року (протокол №2 вiд 26.04.2018 р.), на виконання вимог Закону України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв» вiд 16.11.2017 № 2210-VIII, прийнято рiшення про змiну типу Банку, як акцiонерного товариства, з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство та про змiну найменування Банку. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 09 серпня 2018 року о 20:35. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК". Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК".

Информация на stockmarket.gov.ua