Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Дата підписання керівником
13.12.2018
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Виконуючий обов’язки генерального директора ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
Громко Ярослав Андрiйович
Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕНЕРГО"
Організаційно-правова форма1
112
Поштовий індекс
03022
Населений пункт
м.Київ
Вулиця, будинок
Козацька, 120/4 лiт. "Є"
Міжміський код та телефон
(044) 364-02-00
Факс
(044) 364-02-66
Електронна поштова адреса
kanc@centrenergo.com
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
241
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
17.12.2018
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
http://www.centrenergo.com
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
17.12.2018
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
13.12.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
1
13.12.2018
набуто повноважень
Член Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"
Стегнiй Микола Григорович
2.7e-07
Зміст інформації
13.12.2018р. ПАТ "Центренерго" отримало повiдомлення вiд акцiонера ПАТ «Центренерго» - Громка Ярослава Андрiйовича про замiну члена наглядової ради – представника акцiонера Малого Iгоря Анатолiйовича на члена Наглядової ради - представника акцiонера Стегнiя Миколу Григоровича. Стегнiй М.Г. згоду на розкриття паспортних даних не надавав, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою у розмiрi 0,00000027% у статутному капiталi емiтента. Строк на який призначено - 3 роки з моменту обрання складу наглядової ради загальними зборами (з 25.04.2017). Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: 10.2012 – 07.2014, ДП НАЕК «Енергоатом», Начальник вiддiлу методологiї та монiторингу конкурсних закупiвель; 08.2014 – 02.2015, «Steel Mont Tradiing LTD», Заступник голови представництва компанiї в Українi; 04.2015 – 09.2015, ПАТ «Центренерго» Заступник директора з матерiального, технiчного та паливного забезпечення; 12.2015 – 10.2017, ТОВ «КСЛ», Комерцiйний директор; 11.2017 – 07.2018, ПАТ «Центренерго», Заступник директора теплової електростанцiї з паливного, транспортного та матерiально-технiчного забезпечення Вуглегiрської ТЕС. Повiдомлення акцiонера ПАТ «Центренерго» - Громка Ярослава Андрiйовича про замiну члена наглядової ради – представника акцiонера не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб ПАТ "Центренерго". Повiдомлення направлено на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту ПАТ "Центренерго".

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
2
13.12.2018
припинено повноваження
Член Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО
Малий Iгор Анатолiйович
2.7e-06
Зміст інформації
13.12.2018р. ПАТ "Центренерго" отримало повiдомлення вiд акцiонера ПАТ «Центренерго» - Громка Ярослава Андрiйовича про замiну члена наглядової ради – представника акцiонера Малого Iгоря Анатолiйовича на члена Наглядової ради - представника акцiонера Стегнiя Миколу Григоровича. Малий I.А. згоду на розкриття паспортних даних не надавав, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою у розмiрi 0,0000027% у статутному капiталi емiтента. Перебував на посадi члена Наглядової ради ПАТ "Центренерго" з 22.07.2016р. до 13.12.2018р. Повiдомлення акцiонера ПАТ «Центренерго» - Громка Ярослава Андрiйовича про замiну члена наглядової ради – представника акцiонера не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб ПАТ "Центренерго". Повiдомлення направлено на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту ПАТ "Центренерго".

Информация на stockmarket.gov.ua