Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Дата підписання керівником
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Генеральний директор
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
Шевченко Євген Вiкторович
Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА"
Організаційно-правова форма1
111
Поштовий індекс
69076
Населений пункт
м.Запорiжжя
Вулиця, будинок
вул.Василя Стуса,буд.6
Міжміський код та телефон
(061) 228-11-99
Факс
(061) 220-56-65
Електронна поштова адреса
info@carlsberg.ua
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
"Вiдомостi НКЦПФР"
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
www.carlsbergukraine.com
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
25.04.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
1
24.04.2018
припинено повноваження
Член Ревiзiйної комiсiї
Александрова Галина Павлiвна
0
0
Зміст інформації
Повноваження Члена - Ревiзiйної комiсiї Александрової Галини Павлiвни (не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиненi 24.04.2018р. у зв'язку з лiквiдацiєю в Товариствi такого органу, як Ревiзiйна комiсiя. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 9 рокiв. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв 24.04.2018р. На дану посаду нiкого не призначено у зв'язку з затвердженням Зборами нової структури органiв Товариства, яка не передбачає створення Ревiзiйної комiсiї.

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
2
24.04.2018
припинено повноваження
Член Ревiзiйної комiсiї
Андреас Мейланд
0
0
Зміст інформації
Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї - Андреаса Мейланда (не надав згоди на розкриття паспортних даних) припиненi 24.04.2018р. у зв'язку з лiквiдацiєю в Товариствi такого органу, як Ревiзiйна комiсiя. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв 24.04.2018р. На дану посаду нiкого не призначено у зв'язку з затвердженням Зборами нової структури органiв Товариства, яка не передбачає створення Ревiзiйної комiсiї.

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
3
24.04.2018
припинено повноваження
Голова Ревiзiйної комiсiї
Тiна Агерквiст Аггерхолм
0
0
Зміст інформації
Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї - Тiни Агерквiст Аггерхолм (не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиненi 24.04.2018р. у зв'язку з лiквiдацiєю в Товариствi такого органу, як Ревiзiйна комiсiя. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв 24.04.2018р. На дану посаду нiкого не призначено у зв'язку з затвердженням Зборами нової структури органiв Товариства, яка не передбачає створення Ревiзiйної комiсiї.

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
4
24.04.2018
обрано
Член Наглядової ради
Руд Трабьерг Педерсен
0
0
Зміст інформації
Член Наглядової ради (представник акцiонера) - Руд Трабьерг Педерсен (не надав згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 24.04.2018р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймав за останнi 5 рокiв - Фiнансовий директор IС Груп (Копенгаген, Данiя), Вiце-президент Карлсберг у Схiднiй Європi (Санкт-Петербург, РФ). Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв 24.04.2018р. Посадова особа є представником акцiонера Болтик Беверiджiс Iнвест Акцеболаг, Швецiя (код: 556594-3585), якй володiє 98,77% статутного капiталу Товариства.

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
5
24.04.2018
припинено повноваження
Член Наглядової ради
Руд Трабьерг Педерсен
0
0
Зміст інформації
Повноваження Члена Наглядової ради Руд Трабьерга Педерсена (не надав згоди на розкриття паспортних даних) припиненi 24.04.2018р. у зв'язку з закiнченям термiну дiї. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв. 24.04.2018р.

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
6
24.04.2018
обрано
Член Наглядової ради
Рогачевський Антон Львович
0
0
Зміст інформації
Член Наглядової ради (представник акцiонера) - Рогачевський Антон Львович (не надав згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 24.04.2018р. на наступний термiн згiдно Статуту. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймав за останнi 5 рокiв - Вiце-Президент з правових питань ТОВ Балтика, РФ. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв 24.04.2018р. Посадова особа є представником акцiонера Болтик Беверiджiс Iнвест Акцеболаг, Швецiя (код: 556594-3585), якй володiє 98,77% статутного капiталу Товариства.

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
7
24.04.2018
припинено повноваження
Член Наглядової ради
Рогачевський Антон Львович
0
0
Зміст інформації
Повноваження Члена Наглядової ради (представник акцiонера) - Рогачевського Антона Львовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) припиненi 24.04.2018р. у зв'язку з закiнченям термiну дiї. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв 24.04.2018р.

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
8
24.04.2018
обрано
Голова Наглядової ради
Пастушка Яцек Кшиштоф
0
0
Зміст інформації
Голова Наглядової ради (представник акцiонера) - Пастушка Яцек Кшиштоф (не надав згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 24.04.2018р. на наступний термiн згiдно Статуту. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймав за останнi 5 рокiв - Генеральний директор Карлсберг Польща, Генеральний директор Рiнгнес Норвегiя, Президент ТОВ Балтика, РФ. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв 24.04.2018р. Посадова особа є представником акцiонера Болтик Беверiджiс Iнвест Акцеболаг, Швецiя (код: 556594-3585), якй володiє 98,77% статутного капiталу Товариства.

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
9
24.04.2018
припинено повноваження
Голова Наглядової ради
Пастушка Яцек Кшиштоф
0
0
Зміст інформації
Повноваження Голови Наглядової ради (представник акцiонера) - Пастушки Яцека Кшиштофа (не надав згоди на розкриття паспортних даних) припиненi 24.04.2018р. у зв'язку з закiнченням термiну дiї. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв 24.04.2018р.

Информация на stockmarket.gov.ua