Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Дата підписання керівником
27.06.2018
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Генеральний директор
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
Литовка Вiталiй Анатолiйович
Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖКОКС"
Організаційно-правова форма1
Поштовий індекс
69600
Населений пункт
мiсто Запорiжжя
Вулиця, будинок
вулиця Дiагональна, будинок 4
Міжміський код та телефон
+380612839135
Факс
+380612839324
Електронна поштова адреса
nikolay.zinchenko@metinvestholding.com
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
в/в
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
в/в
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
http://www.zaporozhcoke.com
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
1
27.06.2018
призначено
Головний бухгалтер
Клюка Марина Борисiвна
в/в
в/в
в/в
0
0
Зміст інформації
Вiдповiдно до Наказу Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» №387к вiд «27» червня 2018 року було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме призначити з «02» липня 2018 року за сумiсництвом на посаду Головного бухгалтера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» Клюку Марину Борисiвну. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у Статутному капiталi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення прийнято вiдповiдно до заяви Клюки Марини Борисiвни. Змiни у персональному складi посадових осiб ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» вiдбулись на пiдставi Наказу Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» №387к вiд «27» червня 2018 щодо призначення з «02» липня 2018 року за сумiсництвом на посаду Головного бухгалтера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» Клюку Марину Борисiвну. Клюку Марину Борисiвну призначено з «02» липня 2018 року за сумiсництвом на посаду Головного бухгалтера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» безстроково. Протягом останнiх п’яти рокiв Клюка Марина Борисiвна обiймала наступнi посади: - Заступник головного бухгалтера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС»; - Менеджер iз взаємодiї з клiєнтом ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ БIЗНЕС СЕРВIС».

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
2
27.06.2018
звільнено
Головний бухгалтер
Данцева Лариса Вiталiївна
в/в
в/в
в/в
0
0
Зміст інформації
Вiдповiдно до Наказу Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» №385к вiд «27» червня 2018 року було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме звiльнити з «02» липня 2018 року Головного бухгалтера Данцеву Ларису Вiталiївну за власним бажанням на пiдставi ст. 38 Кодексу законiв про працю України у зв’язку з виходом на пенсiю. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у Статутному капiталi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення прийнято вiдповiдно до заяви Головного бухгалтера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» Данцевої Лариси Вiталiївни. Змiни у персональному складi посадових осiб ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» вiдбулись на пiдставi Наказу Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» №385к вiд «27» червня 2018 щодо звiльнення з «02» липня 2018 року Головного бухгалтера Данцевої Лариси Вiталiївни за власним бажанням на пiдставi ст. 38 Кодексу законiв про працю України у зв’язку з виходом на пенсiю. Данцева Лариса Вiталiївна перебувала на посадi Головного бухгалтера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» з «05» червня 1984 року по «02» липня 2018 р., тобто 34 роки 27 днiв.

Информация на stockmarket.gov.ua