Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Дата підписання керівником
18.01.2019
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Генеральний директор
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
Кухтiй В.Ю.
Повне найменування
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДНIПРОВСЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI"
Організаційно-правова форма1
230
Поштовий індекс
49107
Населений пункт
Днiпро
Вулиця, будинок
Шосе Запорiзьке,22
Міжміський код та телефон
056 373-50-59
Факс
056 373-53-41
Електронна поштова адреса
PertsevDP@dtek.com
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
www.doe.com.ua
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
18.01.2019

Відомості про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
Номер за порядком
Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером
- Ознака типу відомостей про зміну власників акцій, код із переліку: - "10" - яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства); - "5" – яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента)
Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)
Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1
18.01.2019
DTEK B.V. (ДТЕК Б.В.)
59950293
0
51.677952
Зміст інформації
18.01.2019 АТ "ДТЕК ДНIПРОВСЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI" (далi також – «Товариство») отримало вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, станом на 31.12.2018. Згiдно з зазначеним реєстром вiдбулася змiна акцiонера, якому належить голосуючi акцiї, розмiр пакета якого стає бiльшим пороговому значенню пакета акцiй, а саме розмiр пакета голосуючих акцiй DTEK B.V. (ДТЕК Б.В.) (країна реєстрацiї Нiдерланди, реєстрацiйний номер 59950293, мiсцезнаходження: Strawinskylaan 1531, буд.Tower B,Level 15, оф.grid TB-15-046/089, Amsterdam, The Netherlands, 1077XX) внаслiдок прямого набуття збiльшився та складає 51.677952 %. Розмiр частки DTEK B.V. (ДТЕК Б.В.) (у вiдсотках до статутного капiталу): - до змiн становив 0,000000 %; - пiсля змiн становить 51.677952 %".

Номер за порядком
Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером
- Ознака типу відомостей про зміну власників акцій, код із переліку: - "10" - яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства); - "5" – яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента)
Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)
Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
2
18.01.2019
DTEK HOLDINGS LIMITED
174860
51.5585
0
Зміст інформації
18.01.2019 АТ "ДТЕК ДНIПРОВСЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI" (далi також – «Товариство») отримало вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, станом на 31.12.2018. Згiдно з зазначеним реєстром вiдбулася змiна акцiонера, якому належить голосуючi акцiї, розмiр пакета якого стає меншим пороговому значенню пакета акцiй, а саме розмiр пакета голосуючих акцiй DTEK HOLDINGS LIMITED (країна реєстрацiї Кiпр, реєстрацiйний номер 174860, мiсцезнаходження: Themistokli Dervi, 3, Julia House, 1066, Nicosia, Cyprus) внаслiдок прямого вiдчуження зменшився та складає 0,000000 %. Розмiр частки DTEK HOLDINGS LIMITED (у вiдсотках до статутного капiталу): - до змiн становив 51.5585 %; - пiсля змiн становить 0,000000 %

Информация на stockmarket.gov.ua