Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Дата підписання керівником
13.03.2019
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Генеральний директор
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
Бондаренко Едуард Миколайович
Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО"
Організаційно-правова форма1
112
Поштовий індекс
03150
Населений пункт
м.Київ
Вулиця, будинок
вул. Предславинська, 34 А
Міжміський код та телефон
(044)2909707
Факс
(044)2909710
Електронна поштова адреса
office@de.com.ua
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
-
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
-
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
https://de.com.ua/uploads/0/2665-2019_03_13_%D0%9E%D0%98_%D0%A1%D0%A3%D0%A9_%D0%A1%D0%94.zip
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
13.03.2019
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
Номер за порядком
Дата прийняття рішення
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Предмет правочину
Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Предмет правочину
Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1
13.03.2019
18966628.02
5585732
339.5549
13.03.2019
18966628.02
5585732
339.5549
13.03.2019
18966628.02
5585732
339.5549
Зміст інформації
Наглядова рада ПАТ "Донбасенерго" (далi – Товариство або Емiтент) 13.03.2019 (протокол №2) прийняла рiшення про схвалення значного правочину - Контракту вiд 20.12.2018 №6PUS-20181220-01 на проектування, закупiвлю, будiвництво та випробування об’єктiв Слов’янська ТЕС ПАТ «Донбасенерго». Реконструкцiя енергоблоку ст.№6 з роздiленням на енергоблоки №6б та №6а потужнiстю 330 МВт кожний. (далi – Контракт). Предмет правочину (Контракту) - розробка проектної документацiї щодо будiвництва (реконструкцiї iснуючих та будiвництва нових елементiв), постачання всiх необхiдних матерiалiв та обладнання, виконання будiвельних робiт та реконструкцiї, проведення випробувань, прийняття в експлуатацiю енергоблокiв та iнше. Ринкова вартiсть майна та послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства (загальна цiна Контракту), становить 684 295,7 тис. доларiв США, що за курсом Нацiонального банку України станом на 20.12.2018 (27,717006 UAH/USD) складає 18 966 628,02 тис. грн. Вартiсть активiв Емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017*) становить 5 585 732 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна та послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 339,5549%. Причина прийняття рiшення про схвалення значного правочину - Контракт набуває чинностi, у т.ч. пiсля отримання позитивного рiшення Наглядової ради Товариства. На засiданнi Наглядової ради 13.03.2019 загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4 голоси, "проти" - 0 голосiв. * звiтнiсть станом на 31.12.2017 - остання рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства на дату пiдписання Контракту.
Наглядова рада ПАТ "Донбасенерго" (далi – Товариство або Емiтент) 13.03.2019 (протокол №2) прийняла рiшення про схвалення значного правочину - Контракту вiд 20.12.2018 №6PUS-20181220-01 на проектування, закупiвлю, будiвництво та випробування об’єктiв Слов’янська ТЕС ПАТ «Донбасенерго». Реконструкцiя енергоблоку ст.№6 з роздiленням на енергоблоки №6б та №6а потужнiстю 330 МВт кожний. (далi – Контракт). Предмет правочину (Контракту) - розробка проектної документацiї щодо будiвництва (реконструкцiї iснуючих та будiвництва нових елементiв), постачання всiх необхiдних матерiалiв та обладнання, виконання будiвельних робiт та реконструкцiї, проведення випробувань, прийняття в експлуатацiю енергоблокiв та iнше. Ринкова вартiсть майна та послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства (загальна цiна Контракту), становить 684 295,7 тис. доларiв США, що за курсом Нацiонального банку України станом на 20.12.2018 (27,717006 UAH/USD) складає 18 966 628,02 тис. грн. Вартiсть активiв Емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017*) становить 5 585 732 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна та послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 339,5549%. Причина прийняття рiшення про схвалення значного правочину - Контракт набуває чинностi, у т.ч. пiсля отримання позитивного рiшення Наглядової ради Товариства. На засiданнi Наглядової ради 13.03.2019 загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4 голоси, "проти" - 0 голосiв. * звiтнiсть станом на 31.12.2017 - остання рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства на дату пiдписання Контракту.
Наглядова рада ПАТ "Донбасенерго" (далi – Товариство або Емiтент) 13.03.2019 (протокол №2) прийняла рiшення про схвалення значного правочину - Контракту вiд 20.12.2018 №6PUS-20181220-01 на проектування, закупiвлю, будiвництво та випробування об’єктiв Слов’янська ТЕС ПАТ «Донбасенерго». Реконструкцiя енергоблоку ст.№6 з роздiленням на енергоблоки №6б та №6а потужнiстю 330 МВт кожний. (далi – Контракт). Предмет правочину (Контракту) - розробка проектної документацiї щодо будiвництва (реконструкцiї iснуючих та будiвництва нових елементiв), постачання всiх необхiдних матерiалiв та обладнання, виконання будiвельних робiт та реконструкцiї, проведення випробувань, прийняття в експлуатацiю енергоблокiв та iнше. Ринкова вартiсть майна та послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства (загальна цiна Контракту), становить 684 295,7 тис. доларiв США, що за курсом Нацiонального банку України станом на 20.12.2018 (27,717006 UAH/USD) складає 18 966 628,02 тис. грн. Вартiсть активiв Емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017*) становить 5 585 732 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна та послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 339,5549%. Причина прийняття рiшення про схвалення значного правочину - Контракт набуває чинностi, у т.ч. пiсля отримання позитивного рiшення Наглядової ради Товариства. На засiданнi Наглядової ради 13.03.2019 загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4 голоси, "проти" - 0 голосiв. * звiтнiсть станом на 31.12.2017 - остання рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства на дату пiдписання Контракту.

Номер за порядком
Дата прийняття рішення
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Предмет правочину
Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Предмет правочину
Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
2
13.03.2019
18966628.02
5585732
339.5549
13.03.2019
18966628.02
5585732
339.5549
13.03.2019
18966628.02
5585732
339.5549
Зміст інформації
Наглядова рада ПАТ "Донбасенерго" (далi – Товариство або Емiтент) 13.03.2019 (протокол №2) прийняла рiшення про схвалення значного правочину - Контракту вiд 20.12.2018 №6PUS-20181220-01 на проектування, закупiвлю, будiвництво та випробування об’єктiв Слов’янська ТЕС ПАТ «Донбасенерго». Реконструкцiя енергоблоку ст.№6 з роздiленням на енергоблоки №6б та №6а потужнiстю 330 МВт кожний. (далi – Контракт). Предмет правочину (Контракту) - розробка проектної документацiї щодо будiвництва (реконструкцiї iснуючих та будiвництва нових елементiв), постачання всiх необхiдних матерiалiв та обладнання, виконання будiвельних робiт та реконструкцiї, проведення випробувань, прийняття в експлуатацiю енергоблокiв та iнше. Ринкова вартiсть майна та послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства (загальна цiна Контракту), становить 684 295,7 тис. доларiв США, що за курсом Нацiонального банку України станом на 20.12.2018 (27,717006 UAH/USD) складає 18 966 628,02 тис. грн. Вартiсть активiв Емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017*) становить 5 585 732 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна та послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 339,5549%. Причина прийняття рiшення про схвалення значного правочину - Контракт набуває чинностi, у т.ч. пiсля отримання позитивного рiшення Наглядової ради Товариства. На засiданнi Наглядової ради 13.03.2019 загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4 голоси, "проти" - 0 голосiв. * звiтнiсть станом на 31.12.2017 - остання рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства на дату пiдписання Контракту.
Наглядова рада ПАТ "Донбасенерго" (далi – Товариство або Емiтент) 13.03.2019 (протокол №2) прийняла рiшення про схвалення значного правочину - Контракту вiд 20.12.2018 №6PUS-20181220-01 на проектування, закупiвлю, будiвництво та випробування об’єктiв Слов’янська ТЕС ПАТ «Донбасенерго». Реконструкцiя енергоблоку ст.№6 з роздiленням на енергоблоки №6б та №6а потужнiстю 330 МВт кожний. (далi – Контракт). Предмет правочину (Контракту) - розробка проектної документацiї щодо будiвництва (реконструкцiї iснуючих та будiвництва нових елементiв), постачання всiх необхiдних матерiалiв та обладнання, виконання будiвельних робiт та реконструкцiї, проведення випробувань, прийняття в експлуатацiю енергоблокiв та iнше. Ринкова вартiсть майна та послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства (загальна цiна Контракту), становить 684 295,7 тис. доларiв США, що за курсом Нацiонального банку України станом на 20.12.2018 (27,717006 UAH/USD) складає 18 966 628,02 тис. грн. Вартiсть активiв Емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017*) становить 5 585 732 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна та послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 339,5549%. Причина прийняття рiшення про схвалення значного правочину - Контракт набуває чинностi, у т.ч. пiсля отримання позитивного рiшення Наглядової ради Товариства. На засiданнi Наглядової ради 13.03.2019 загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4 голоси, "проти" - 0 голосiв. * звiтнiсть станом на 31.12.2017 - остання рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства на дату пiдписання Контракту.
Наглядова рада ПАТ "Донбасенерго" (далi – Товариство або Емiтент) 13.03.2019 (протокол №2) прийняла рiшення про схвалення значного правочину - Контракту вiд 20.12.2018 №6PUS-20181220-01 на проектування, закупiвлю, будiвництво та випробування об’єктiв Слов’янська ТЕС ПАТ «Донбасенерго». Реконструкцiя енергоблоку ст.№6 з роздiленням на енергоблоки №6б та №6а потужнiстю 330 МВт кожний. (далi – Контракт). Предмет правочину (Контракту) - розробка проектної документацiї щодо будiвництва (реконструкцiї iснуючих та будiвництва нових елементiв), постачання всiх необхiдних матерiалiв та обладнання, виконання будiвельних робiт та реконструкцiї, проведення випробувань, прийняття в експлуатацiю енергоблокiв та iнше. Ринкова вартiсть майна та послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства (загальна цiна Контракту), становить 684 295,7 тис. доларiв США, що за курсом Нацiонального банку України станом на 20.12.2018 (27,717006 UAH/USD) складає 18 966 628,02 тис. грн. Вартiсть активiв Емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017*) становить 5 585 732 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна та послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 339,5549%. Причина прийняття рiшення про схвалення значного правочину - Контракт набуває чинностi, у т.ч. пiсля отримання позитивного рiшення Наглядової ради Товариства. На засiданнi Наглядової ради 13.03.2019 загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4 голоси, "проти" - 0 голосiв. * звiтнiсть станом на 31.12.2017 - остання рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства на дату пiдписання Контракту.

Номер за порядком
Дата прийняття рішення
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Предмет правочину
Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Предмет правочину
Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
3
13.03.2019
18966628.02
5585732
339.5549
13.03.2019
18966628.02
5585732
339.5549
13.03.2019
18966628.02
5585732
339.5549
Зміст інформації
Наглядова рада ПАТ "Донбасенерго" (далi – Товариство або Емiтент) 13.03.2019 (протокол №2) прийняла рiшення про схвалення значного правочину - Контракту вiд 20.12.2018 №6PUS-20181220-01 на проектування, закупiвлю, будiвництво та випробування об’єктiв Слов’янська ТЕС ПАТ «Донбасенерго». Реконструкцiя енергоблоку ст.№6 з роздiленням на енергоблоки №6б та №6а потужнiстю 330 МВт кожний. (далi – Контракт). Предмет правочину (Контракту) - розробка проектної документацiї щодо будiвництва (реконструкцiї iснуючих та будiвництва нових елементiв), постачання всiх необхiдних матерiалiв та обладнання, виконання будiвельних робiт та реконструкцiї, проведення випробувань, прийняття в експлуатацiю енергоблокiв та iнше. Ринкова вартiсть майна та послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства (загальна цiна Контракту), становить 684 295,7 тис. доларiв США, що за курсом Нацiонального банку України станом на 20.12.2018 (27,717006 UAH/USD) складає 18 966 628,02 тис. грн. Вартiсть активiв Емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017*) становить 5 585 732 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна та послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 339,5549%. Причина прийняття рiшення про схвалення значного правочину - Контракт набуває чинностi, у т.ч. пiсля отримання позитивного рiшення Наглядової ради Товариства. На засiданнi Наглядової ради 13.03.2019 загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4 голоси, "проти" - 0 голосiв. * звiтнiсть станом на 31.12.2017 - остання рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства на дату пiдписання Контракту.
Наглядова рада ПАТ "Донбасенерго" (далi – Товариство або Емiтент) 13.03.2019 (протокол №2) прийняла рiшення про схвалення значного правочину - Контракту вiд 20.12.2018 №6PUS-20181220-01 на проектування, закупiвлю, будiвництво та випробування об’єктiв Слов’янська ТЕС ПАТ «Донбасенерго». Реконструкцiя енергоблоку ст.№6 з роздiленням на енергоблоки №6б та №6а потужнiстю 330 МВт кожний. (далi – Контракт). Предмет правочину (Контракту) - розробка проектної документацiї щодо будiвництва (реконструкцiї iснуючих та будiвництва нових елементiв), постачання всiх необхiдних матерiалiв та обладнання, виконання будiвельних робiт та реконструкцiї, проведення випробувань, прийняття в експлуатацiю енергоблокiв та iнше. Ринкова вартiсть майна та послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства (загальна цiна Контракту), становить 684 295,7 тис. доларiв США, що за курсом Нацiонального банку України станом на 20.12.2018 (27,717006 UAH/USD) складає 18 966 628,02 тис. грн. Вартiсть активiв Емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017*) становить 5 585 732 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна та послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 339,5549%. Причина прийняття рiшення про схвалення значного правочину - Контракт набуває чинностi, у т.ч. пiсля отримання позитивного рiшення Наглядової ради Товариства. На засiданнi Наглядової ради 13.03.2019 загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4 голоси, "проти" - 0 голосiв. * звiтнiсть станом на 31.12.2017 - остання рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства на дату пiдписання Контракту.
Наглядова рада ПАТ "Донбасенерго" (далi – Товариство або Емiтент) 13.03.2019 (протокол №2) прийняла рiшення про схвалення значного правочину - Контракту вiд 20.12.2018 №6PUS-20181220-01 на проектування, закупiвлю, будiвництво та випробування об’єктiв Слов’янська ТЕС ПАТ «Донбасенерго». Реконструкцiя енергоблоку ст.№6 з роздiленням на енергоблоки №6б та №6а потужнiстю 330 МВт кожний. (далi – Контракт). Предмет правочину (Контракту) - розробка проектної документацiї щодо будiвництва (реконструкцiї iснуючих та будiвництва нових елементiв), постачання всiх необхiдних матерiалiв та обладнання, виконання будiвельних робiт та реконструкцiї, проведення випробувань, прийняття в експлуатацiю енергоблокiв та iнше. Ринкова вартiсть майна та послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства (загальна цiна Контракту), становить 684 295,7 тис. доларiв США, що за курсом Нацiонального банку України станом на 20.12.2018 (27,717006 UAH/USD) складає 18 966 628,02 тис. грн. Вартiсть активiв Емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017*) становить 5 585 732 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна та послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 339,5549%. Причина прийняття рiшення про схвалення значного правочину - Контракт набуває чинностi, у т.ч. пiсля отримання позитивного рiшення Наглядової ради Товариства. На засiданнi Наглядової ради 13.03.2019 загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4 голоси, "проти" - 0 голосiв. * звiтнiсть станом на 31.12.2017 - остання рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства на дату пiдписання Контракту.

Информация на stockmarket.gov.ua