Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Дата підписання керівником
30.07.2018
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Голова Правлiння
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
Свiтек Iван
Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"
Організаційно-правова форма1
112
Поштовий індекс
03150
Населений пункт
м.Київ
Вулиця, будинок
вул. Ковпака, буд. 29
Міжміський код та телефон
+38 044 205 45 55
Факс
-
Електронна поштова адреса
report_stockmarket@ukrsotsbank.com
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
-
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
-
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
https://www.ukrsotsbank.com/sp_reginfo/
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
30.07.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
1
30.07.2018
обрано
Член Наглядової Ради Банку, представник Ей-Бi-Ейч Холдiнгс С.А.
Пiлєцькi Мартiн (Martin Pilecky)
P CZE
41110232
08.11.2012
Мунiципалiтет Черношице
0
0
Зміст інформації
30.07.2018 р., на пiдставi рiшення єдиного акцiонера ПАТ "УКРСОЦБАНК" (надалi - Банк) - компанiї Ей-Бi-Ейч Холдiнгс С.А. (ABH Holdings S.A.), якiй належить 100 % акцiй Банку, членом Наглядової Ради Банку на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв обрано Пiлєцькi Мартiна (Martin Pilecky) (паспорт: P CZE № 41110232 виданий 08.11.2012 Мунiципалiтетом Черношице ). Посадова особа є представником Ей-Бi-Ейч Холдiнгс С.А. (ABH Holdings S.A., реєстрацiйний № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: бульвар Дю Прiнс Анрi, 3, Люксембург, L-1724, Велике Герцогство Люксембург). Пiлєцькi Мартiн часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймав Пiлєцькi Мартiн протягом останнiх п'яти рокiв: з 25.04.2017 по 07.09.2017 - ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (Україна), Член Спостережної Ради; з 26.04.2018 по теперiшнiй час - ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (Україна), Член Спостережної Ради; з 07.03.2013 по теперiшнiй час - АТ "АЛЬФА-БАНК" (Росiйська Федерацiя), Директор з питань iнформацiйних технологiй, член Правлiння.

Информация на stockmarket.gov.ua