Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Вулиця, будинок
вулиця Дiагональна, будинок 4
Міжміський код та телефон
+380612839135
Факс
+380612839324
Електронна поштова адреса
nikolay.zinchenko@metinvestholding.com
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
в/в
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
в/в
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
http://www.zaporozhcoke.com
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Дата підписання керівником
29.10.2018
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Генеральний директор
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
Литовка Вiталiй Анатолiйович
Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖКОКС"
Організаційно-правова форма1
111
Поштовий індекс
69600
Населений пункт
мiсто Запорiжжя

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
1
26.10.2018
призначено
Виконуючий обов'язки Генерального директора
Третьяков Олександр Борисович
в/в
0
Зміст інформації
Вiдповiдно до Протоколу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» №243 вiд «26» жовтня 2018 року було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме призначити виконуючим обов’язки Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» Третьякова Олександра Борисовича починаючи з «01» листопада 2018 року до дати вiдкликання (припинення повноважень). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у Статутному капiталi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення прийнято на пiдставi вимог пункту 16.10.1.51. Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС». Змiни у персональному складi посадових осiб ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» вiдбулись на пiдставi Протоколу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» №243 вiд «26» жовтня 2018 року щодо призначення виконуючим обов’язки Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» Третьякова Олександра Борисовича починаючи з «01» листопада 2018 року до дати вiдкликання (припинення повноважень). Протягом останнiх п’яти рокiв Третьяков Олександр Борисович обiймав посаду Першого заступника генерального директора – директор з виробництва Публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький металургiйний комбiнат «Запорiжсталь».

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
2
26.10.2018
припинено повноваження
Генеральний директор
Литовка Вiталий Анатолiйович
в/в
0
Зміст інформації
Вiдповiдно до Протоколу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» №243 вiд «26» жовтня 2018 року було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме припинити повноваження Генерального директора Товариства Литовки Вiталiя Анатолiйовича «31» жовтня 2018 року. Останнiм робочим днем Литовки Вiталiя Анатолiйовича на посадi Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» вважати «31» жовтня 2018 року. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у Статутному капiталi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення прийнято на пiдставi вимог пункту 16.10.1.9. Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС». Змiни у персональному складi посадових осiб ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» вiдбулись на пiдставi Протоколу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» №243 вiд «26» жовтня 2018 року щодо припинення повноваження Генерального директора Товариства Литовки Вiталiя Анатолiйовича «31» жовтня 2018 року. Литовка Вiталiй Анатолiйович перебував на посадi Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» з «05» червня 2015 року по «31» жовтня 2018 року, тобто 3 роки 4 мiсяцi 26 днiв.

Информация на stockmarket.gov.ua