Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Дата підписання керівником
17.07.2018
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Голова Правлiння
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
Iван Свiтек
Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"
Організаційно-правова форма1
112
Поштовий індекс
03150
Населений пункт
м. Київ
Вулиця, будинок
вул. Ковпака, буд. 29
Міжміський код та телефон
+38 044 205 45 55
Факс
-
Електронна поштова адреса
report_stockmarket@ukrsotsbank.com
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
-
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
-
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
https://www.ukrsotsbank.com/sp_reginfo/
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
18.07.2018
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
18.07.2018

Відомості про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
Номер за порядком
Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером
- Ознака типу відомостей про зміну власників акцій, код із переліку: - "10" - яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства); - "5" – яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента)
Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)
Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1
17.07.2018
5
АВН HOLDINGS S.A. (Ей-Бi-Ейч Холдiнгс С.А.)
B151018
99.9104
100
Зміст інформації
17.07.2018 р. ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" повiдомив про завершення виконання процедур, пов'язаних з обов'язковим продажем простих та привiлейованих акцiй ПАТ "УКРСОЦБАНК" акцiонерами на вимогу особи, яка є власником домiнуючого контрольного пакета акцiй, вiдповiдно до статтi 65-2 Закону України "Про акцiонернi товариства", внаслiдок чого збiльшилась частка акцiонера АВН HOLDINGS S.A. (Ей-Бi-Ейч Холдiнгс С.А.), мiсцезнаходження якого: бульвар дю Прiнс Анрi, б. 3, м. Люксембург L-1724, що створений вiдповiдно до законодавства Великого Герцогства Люксембург, Код: В 151018. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй становить 100 % (до змiни 99.9104 %).

Информация на stockmarket.gov.ua