Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Дата підписання керівником
12.04.2018
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Генеральний директор
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
Кряжев Костянтин Юрiйович
Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Миргородський завод мiнеральних вод"
Організаційно-правова форма1
111
Поштовий індекс
37600
Населений пункт
м. Миргород
Вулиця, будинок
вул. Мiнзаводська, буд. 1
Міжміський код та телефон
05355-4-36-74
Факс
05355-4-38-91
Електронна поштова адреса
A.Siryak@ids-borjomi.com
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
№71 (2824)
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
13.04.2018
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
http://www.mzmv.com.ua/
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
12.04.2018

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Номер за порядком
Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Дата прийняття рішення
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення
Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Предмет правочину
Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення
Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості
Предмет правочину
Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1
300000
218128
138
11.04.2018
11.04.2018
300000
218128
138
11.04.2018
300000
218128
138
Зміст інформації
Черговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Миргородський завод мiнеральних вод" (Протокол №51 вiд 11.04.2018 року) прийнято рiшення попередньо схвалити укладення договорiв (правочинiв), що стосуються поставки товарно-матерiальних цiнностей, таро-комплектуючих матерiалiв та обладнання, необхiдних для господарської дiяльностi Товариства (значних правочинiв) з будь-яким контрагентом, термiном на 1 (один) календарний рiк, загальна вартiсть кожного з яких протягом термiну його дiї не буде перевищувати 100000000 (сто мiльйонiв) гривень без урахування податку на додану вартiсть. Уповноважено виконавчий орган Товариства на пiдписання зазначених договорiв (правочинiв) та пов’язаних з ними всiх супутнiх документiв, необхiдних для їх укладення з визначенням iнших умов таких договорiв на власний розсуд. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2036170 штуки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах - 2036170 штуки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" - 2036164 штуки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ПРОТИ" - 0 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "УТРИМАВСЯ" - 6 штук.
Черговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Миргородський завод мiнеральних вод" (Протокол №51 вiд 11.04.2018 року) прийнято рiшення попередньо схвалити укладення договорiв (правочинiв), що стосуються поставки товарно-матерiальних цiнностей, таро-комплектуючих матерiалiв та обладнання, необхiдних для господарської дiяльностi Товариства (значних правочинiв) з будь-яким контрагентом, термiном на 1 (один) календарний рiк, загальна вартiсть кожного з яких протягом термiну його дiї не буде перевищувати 100000000 (сто мiльйонiв) гривень без урахування податку на додану вартiсть. Уповноважено виконавчий орган Товариства на пiдписання зазначених договорiв (правочинiв) та пов’язаних з ними всiх супутнiх документiв, необхiдних для їх укладення з визначенням iнших умов таких договорiв на власний розсуд. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2036170 штуки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах - 2036170 штуки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" - 2036164 штуки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ПРОТИ" - 0 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "УТРИМАВСЯ" - 6 штук.
Черговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Миргородський завод мiнеральних вод" (Протокол №51 вiд 11.04.2018 року) прийнято рiшення попередньо схвалити укладення договорiв (правочинiв), що стосуються поставки товарно-матерiальних цiнностей, таро-комплектуючих матерiалiв та обладнання, необхiдних для господарської дiяльностi Товариства (значних правочинiв) з будь-яким контрагентом, термiном на 1 (один) календарний рiк, загальна вартiсть кожного з яких протягом термiну його дiї не буде перевищувати 100000000 (сто мiльйонiв) гривень без урахування податку на додану вартiсть. Уповноважено виконавчий орган Товариства на пiдписання зазначених договорiв (правочинiв) та пов’язаних з ними всiх супутнiх документiв, необхiдних для їх укладення з визначенням iнших умов таких договорiв на власний розсуд. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2036170 штуки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах - 2036170 штуки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" - 2036164 штуки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ПРОТИ" - 0 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "УТРИМАВСЯ" - 6 штук.

Номер за порядком
Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Дата прийняття рішення
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення
Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Предмет правочину
Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення
Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості
Предмет правочину
Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
2
300000
218128
138
11.04.2018
11.04.2018
300000
218128
138
11.04.2018
300000
218128
138
Зміст інформації
Черговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Миргородський завод мiнеральних вод" (Протокол №51 вiд 11.04.2018 року) прийнято рiшення попередньо схвалити укладення договорiв (правочинiв), що стосуються поставки товарно-матерiальних цiнностей, таро-комплектуючих матерiалiв та обладнання, необхiдних для господарської дiяльностi Товариства (значних правочинiв) з будь-яким контрагентом, термiном на 1 (один) календарний рiк, загальна вартiсть кожного з яких протягом термiну його дiї не буде перевищувати 100000000 (сто мiльйонiв) гривень без урахування податку на додану вартiсть. Уповноважено виконавчий орган Товариства на пiдписання зазначених договорiв (правочинiв) та пов’язаних з ними всiх супутнiх документiв, необхiдних для їх укладення з визначенням iнших умов таких договорiв на власний розсуд. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2036170 штуки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах - 2036170 штуки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" - 2036164 штуки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ПРОТИ" - 0 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "УТРИМАВСЯ" - 6 штук.
Черговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Миргородський завод мiнеральних вод" (Протокол №51 вiд 11.04.2018 року) прийнято рiшення попередньо схвалити укладення договорiв (правочинiв), що стосуються поставки товарно-матерiальних цiнностей, таро-комплектуючих матерiалiв та обладнання, необхiдних для господарської дiяльностi Товариства (значних правочинiв) з будь-яким контрагентом, термiном на 1 (один) календарний рiк, загальна вартiсть кожного з яких протягом термiну його дiї не буде перевищувати 100000000 (сто мiльйонiв) гривень без урахування податку на додану вартiсть. Уповноважено виконавчий орган Товариства на пiдписання зазначених договорiв (правочинiв) та пов’язаних з ними всiх супутнiх документiв, необхiдних для їх укладення з визначенням iнших умов таких договорiв на власний розсуд. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2036170 штуки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах - 2036170 штуки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" - 2036164 штуки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ПРОТИ" - 0 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "УТРИМАВСЯ" - 6 штук.
Черговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Миргородський завод мiнеральних вод" (Протокол №51 вiд 11.04.2018 року) прийнято рiшення попередньо схвалити укладення договорiв (правочинiв), що стосуються поставки товарно-матерiальних цiнностей, таро-комплектуючих матерiалiв та обладнання, необхiдних для господарської дiяльностi Товариства (значних правочинiв) з будь-яким контрагентом, термiном на 1 (один) календарний рiк, загальна вартiсть кожного з яких протягом термiну його дiї не буде перевищувати 100000000 (сто мiльйонiв) гривень без урахування податку на додану вартiсть. Уповноважено виконавчий орган Товариства на пiдписання зазначених договорiв (правочинiв) та пов’язаних з ними всiх супутнiх документiв, необхiдних для їх укладення з визначенням iнших умов таких договорiв на власний розсуд. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2036170 штуки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах - 2036170 штуки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" - 2036164 штуки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ПРОТИ" - 0 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "УТРИМАВСЯ" - 6 штук.

Номер за порядком
Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Дата прийняття рішення
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення
Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Предмет правочину
Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення
Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості
Предмет правочину
Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
3
300000
218128
138
11.04.2018
11.04.2018
300000
218128
138
11.04.2018
300000
218128
138
Зміст інформації
Черговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Миргородський завод мiнеральних вод" (Протокол №51 вiд 11.04.2018 року) прийнято рiшення попередньо схвалити укладення договорiв (правочинiв), що стосуються поставки товарно-матерiальних цiнностей, таро-комплектуючих матерiалiв та обладнання, необхiдних для господарської дiяльностi Товариства (значних правочинiв) з будь-яким контрагентом, термiном на 1 (один) календарний рiк, загальна вартiсть кожного з яких протягом термiну його дiї не буде перевищувати 100000000 (сто мiльйонiв) гривень без урахування податку на додану вартiсть. Уповноважено виконавчий орган Товариства на пiдписання зазначених договорiв (правочинiв) та пов’язаних з ними всiх супутнiх документiв, необхiдних для їх укладення з визначенням iнших умов таких договорiв на власний розсуд. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2036170 штуки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах - 2036170 штуки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" - 2036164 штуки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ПРОТИ" - 0 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "УТРИМАВСЯ" - 6 штук.
Черговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Миргородський завод мiнеральних вод" (Протокол №51 вiд 11.04.2018 року) прийнято рiшення попередньо схвалити укладення договорiв (правочинiв), що стосуються поставки товарно-матерiальних цiнностей, таро-комплектуючих матерiалiв та обладнання, необхiдних для господарської дiяльностi Товариства (значних правочинiв) з будь-яким контрагентом, термiном на 1 (один) календарний рiк, загальна вартiсть кожного з яких протягом термiну його дiї не буде перевищувати 100000000 (сто мiльйонiв) гривень без урахування податку на додану вартiсть. Уповноважено виконавчий орган Товариства на пiдписання зазначених договорiв (правочинiв) та пов’язаних з ними всiх супутнiх документiв, необхiдних для їх укладення з визначенням iнших умов таких договорiв на власний розсуд. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2036170 штуки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах - 2036170 штуки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" - 2036164 штуки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ПРОТИ" - 0 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "УТРИМАВСЯ" - 6 штук.
Черговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Миргородський завод мiнеральних вод" (Протокол №51 вiд 11.04.2018 року) прийнято рiшення попередньо схвалити укладення договорiв (правочинiв), що стосуються поставки товарно-матерiальних цiнностей, таро-комплектуючих матерiалiв та обладнання, необхiдних для господарської дiяльностi Товариства (значних правочинiв) з будь-яким контрагентом, термiном на 1 (один) календарний рiк, загальна вартiсть кожного з яких протягом термiну його дiї не буде перевищувати 100000000 (сто мiльйонiв) гривень без урахування податку на додану вартiсть. Уповноважено виконавчий орган Товариства на пiдписання зазначених договорiв (правочинiв) та пов’язаних з ними всiх супутнiх документiв, необхiдних для їх укладення з визначенням iнших умов таких договорiв на власний розсуд. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2036170 штуки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах - 2036170 штуки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" - 2036164 штуки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ПРОТИ" - 0 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "УТРИМАВСЯ" - 6 штук.

Информация на stockmarket.gov.ua