Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Дата підписання керівником
02.04.2018
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Генеральний директор
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
Шевченко Тарас Григорович
Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА»
Організаційно-правова форма1
111
Поштовий індекс
87504
Населений пункт
Донецька обл., м. Марiуполь
Вулиця, будинок
вул. Левченка, буд. 1
Міжміський код та телефон
(0629) 56-33-33
Факс
(0629) 56-47-17
Електронна поштова адреса
nataliya.verbitskaya@metinvestholding.com
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
https://ilyichsteel.metinvestholding.com/ru/about/info
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
03.04.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
1
02.04.2018
призначено
Генеральний директор
Шевченко Тарас Григорович
АМ
424478
06.04.2001
Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0
0
Зміст інформації
Вiдповiдно до п. 16.10.1.9. Статуту Товариства Протоколом № 319 засiдання Наглядової ради ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» вiд «02» квiтня 2018 року прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме: подовжено з «03» квiтня 2018 року до «02» квiтня 2019 року (включно) термiн повноважень Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» Шевченка Тараса Григоровича (паспорт АМ № 424478 виданий 06.04.2001 р. Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Дане рiшення прийнято вiдповiдно до п.16.10.1.9. Статуту Товариства. Посадова особа акцiями Товариства не володiє, розмiр частки в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв Шевченко Тарас Григорович обiймав посади: - з 2002 р. по 2017 р. Генеральний директор ПАТ «АЛЧЕВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ»; - з 2017 р. до теперiшнього часу Генеральний директор ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА».

Информация на stockmarket.gov.ua