Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Дата підписання керівником
22.01.2019
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Генеральний директор
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
Бондаренко Едуард Миколайович
Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО"
Організаційно-правова форма1
112
Поштовий індекс
03150
Населений пункт
м.Київ
Вулиця, будинок
вул. Предславинська, 34 А
Міжміський код та телефон
(044)2909707
Факс
(044)2909710
Електронна поштова адреса
office@de.com.ua
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
-
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
-
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
http://de.com.ua/uk/document/osobaja_informacija
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
22.01.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
1
22.01.2019
обрано
Член Дирекцiї
Коваленко Вiталiй Валентинович
-
0
Зміст інформації
Наглядова рада, керуючись Статутом, Положення про Наглядову раду ПАТ "Донбасенерго" та Положенням ПАТ "Донбасенерго" про виконавчий орган, прийняла рiшення 22.01.2019 (протокол №1) щодо обрання членом Дирекцiї ПАТ «Донбасенерго» Коваленка Вiталiя Валентиновича з 22.01.2019. Коваленко В.В. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями ПАТ "Донбасенерго", обраний до припинення його повноважень Наглядовою радою, не надавав згоду на розкриття паспортних даних. Посади якi обiймав протягом останiх 5 рокiв: - з 24.10.2013 по 31.07.2014 Директор Департаменту стратегiчної полiтики та перспективного розвитку Мiненерговугiлля; - з 01.09.2014 по теперiшнiй час Директор з iнвестицiйних проектiв та перспективного розвитку ПАТ «Донбасенерго». Обгрунтування (пiдстави) прийняття рiшення: обраний замiсть Члена Дирекцiї, повноваження якого припинено рiшенням Наглядової ради вiд 22.01.2019, за поданням Голови Наглядової ради - члена комiтету Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень.

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
2
22.01.2019
обрано
Член Дирекцiї
Мiрошнiченко Олександр Валерiйович
-
0
Зміст інформації
Наглядова рада, керуючись Статутом, Положення про Наглядову раду ПАТ "Донбасенерго" та Положенням ПАТ "Донбасенерго" про виконавчий орган, прийняла рiшення 22.01.2019 (протокол №1) щодо обрання членом Дирекцiї ПАТ «Донбасенерго» Мiрошнiченка Олесандра Валерiйовича з 22.01.2019. Мiрошнiченко О.В. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями ПАТ "Донбасенерго", обраний до припинення його повноважень Наглядовою радою, не надавав згоду на розкриття паспортних даних. Посади якi обiймав протягом останiх 5 рокiв: - з 13.11.2012 по теперiшнiй час Директор з матерiально-технiчного забезпечення та конкурсних торгiв ПАТ «Донбасенерго». Обгрунтування (пiдстави) прийняття рiшення: обраний замiсть Члена Дирекцiї, повноваження якого припинено рiшенням Наглядової ради вiд 22.01.2019, за поданням Голови Наглядової ради - члена комiтету Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень.

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
3
22.01.2019
припинено повноваження
Член Дирекцiї
Черепiй Валерiй Олександрович
-
0.000105
Зміст інформації
Наглядова рада, керуючись Статутом, Положення про Наглядову раду ПАТ "Донбасенерго" та Положенням ПАТ "Донбасенерго" про виконавчий орган, прийняла рiшення 22.01.2019 (протокол №1) щодо припинення повноважень члена Дирекцiї ПАТ «Донбасенерго» Черепiя Валерiя Олександровича з 22.01.2019. Черепiй В. О. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не надавав згоду на розкриття паспортних даних, володiє 25 шт. простих iменних акцiй ПАТ "Донбасенерго", що становить 0,000105% статутного капiталу. Черепiй В. О. перебував на посадi члена Дирекцiї ПАТ "Донбасенерго" з 26.12.2012 по 22.01.2019 (6 рокiв). Обгрунтування (пiдстави) прийняття рiшення: подання Голови Наглядової ради ПАТ "Донбасенерго" - члена комiтету Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень.

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
4
22.01.2019
припинено повноваження
Член Дирекцiї
Руппа Вiктор Васильович
-
0
Зміст інформації
Наглядова рада, керуючись Статутом, Положення про Наглядову раду ПАТ "Донбасенерго" та Положенням ПАТ "Донбасенерго" про виконавчий орган, прийняла рiшення 22.01.2019 (протокол №1) щодо припинення повноважень члена Дирекцiї ПАТ «Донбасенерго» Руппи Вiктора Васильовича з 22.01.2019. Руппа В. В. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями ПАТ "Донбасенерго", не надавав згоду на розкриття паспортних даних. Руппа В. В. перебував на посадi члена Дирекцiї ПАТ "Донбасенерго" з 01.10.2013 по 22.01.2019 (5 рокiв). Обгрунтування (пiдстави) прийняття рiшення: подання Голови Наглядової ради ПАТ "Донбасенерго" - члена комiтету Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень.

Информация на stockmarket.gov.ua